หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลังเข้าสุ่ประชาคมอาเซียน

3 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 2649)

ประเทศไทยมีกลไกที่จะช่วยเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีต่าง ๆ รวมทั้ง AEC ดังนี้
 
• กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) (โทร. 0-2940-6972, 0-2940-6850) เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและอาหาร และช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
 
• โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (กองทุน FTA) ภายใต้การดูแลของกรมการค้าต่างประเทศ (สายด่วน โทร. 1385) กระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนเรื่องการวิจัยและพัฒนา จัดหาที่ปรึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
 
• แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (intellectual infrastructure) ภายใต้การดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (0-2202-4321) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Enpreneurship) และจริยธรรมในสังคม กฎหมายและแรงจูงใจและโครงสร้างพื้นฐานและสถาบัน
 
• แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมภายใต้การดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิและผลิตภาพ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาด้วยตนเอง
 
อย่างไรก็ดี แต่ละโครงการหรือกองทุนข้างต้นมีเงื่อนไขให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือให้การเยียวยาผู้ประกอบการแตกต่างกัน ซึ่งผู้ที่สนใจควรติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดในทางปฏิบัติต่อไป
 
นอกจากนี้ ในกรณีที่การเปิดเสรีทางการค้าทำให้สินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้าประเทศจนเกิดผลกระทบต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการภายในประเทศ ประเทศไทยสามารถใช้มาตรการปกป้องที่เหมาะสม (เช่น การขึ้นภาษี การจำกัดปริมาณนำเข้า) ตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) พุทธศักราช 2550 ภายใต้การดูแลของ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2551 ได้ด้วย
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์