หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ระบบสาธารณสุขเวียดนาม

3 กันยายน 2015 (จำนวนคนอ่าน 7305)

จากสถิติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ชาวเวียดนามมีประกันสุขภาพ (ทั้งโดยภาคบังคับและสมัครใจ) ร้อยละ 62 ส่วนอีกร้อยละ 38 ยังไร้สิทธิประโยชน์ต้องออกเงินค่ารักษาเอง (Out of pocket) เวลาเกิดการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการระดับต่าง ๆ
 
ระบบบริการสุขภาพของเวียดนามเป็นระบบผสมผสาน (Mixed) ระหว่างกลุ่มที่หนึ่งคือมีประกันสุขภาพ และกลุ่มที่สองมาจากเงินสมทบที่รัฐบาลจัดหาให้ร้อยละ 10.2 ของงบประมาณที่รัฐบาลใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพ ดังนั้น ชาวเวียดนามเมื่อเดินเข้าโรงพยาบาลก็จะมีทั้งกลุ่มที่รัฐดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด เช่น กลุ่มที่ได้รับการปกป้องทางสังคม (Social Protection Group) และกลุ่มที่ผ่านระบบเงินประกันสุขภาพที่หักไว้จากเงินเดือนหรือค่าแรง และผ่านระบบการร่วมจ่ายโดยมีเงินภาษีของรัฐมาช่วยสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งด้วย แต่โดยภาพรวมก็ยังถือว่าไม่ค่อยพอเพียง
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์