หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

28 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 8742)

การเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเมียนมามีความสัมพันธ์ในระดับที่น่าพอใจทั้งในภาพรวมการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความร่วมมือ มีความใกล้ชิดและการติดต่อสัมพันธ์กันในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับประชาชนไทยมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ต่อพัฒนาการทางการเมืองในเมียนมา และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศสำคัญต่าง ๆ ได้หันมาดำเนินนโยบายการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาซึ่งเป็นหลักการและแนวทางที่ไทยและอาเซียนเรียกร้องและดำเนินการมาโดยตลอด
 
กลไกกำกับดูแลความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับทวิภาคีที่สำคัญคือ คณะกรรมาธิการร่วมไทย–เมียนมา (Thailand–Myanmar Joint Commission on Bilateral Cooperation-JC) คณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee-JBC) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee-RBC) และการประชุมภายใต้เรื่องเฉพาะ เช่น เรื่องแรงงานต่างด้าว และเรื่องยาเสพติด เป็นต้น
 
ด้านเศรษฐกิจ ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของเมียนมา ในขณะที่เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 ของไทย โดยในปี พ.ศ.2553 มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม 4,886 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 741 ล้านเหรียญสหรัฐ อันมีปัจจัยหลักมาจากการที่ไทยรับซื้อก๊าซธรรมชาติจากเมียนมา
 
นอกจากนี้ ด้านสังคมและวัฒนธรรมได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์กัน ทั้งภาครัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังวัดในเมียนมาเป็นประจำทุกปี และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาไทย-เมียนมาให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรไทย และการสัมมนาทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา
 
ในส่วนของสมาคมไทย–เมียนมาเพื่อมิตรภาพได้นำนักศึกษาเมียนมามาเยือนไทยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 ทั้งมีแผนงานจะจัดโครงการนำแพทย์เมียนมามาฝึกอบรมที่ประเทศไทย และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของเมียนมาในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์