หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา ประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

28 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1561)

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558 พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ (Senior General Min Aung Hlaing) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล   โดยทั้งสองฝ่ายต่างยินดีที่สองประเทศมีความใกล้ชิดในทุกมิติและทุกระดับ และไทยยืนยันที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ได้หารือกับประธานาธิบดีเมียนมา
 
นอกจากนี้ ไทยจะเร่งพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนที่เชื่อมโยงกับเมียนมาและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงโครงการทวาย ซึ่งทางเมียนมาต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส่วนความร่วมมือด้านแรงงาน ไทยต้องการเร่งดำเนินการเรื่องขึ้นทะเบียนแรงงาน เพื่อจะได้ดูแลแรงงานเมียนมาอย่างทั่วถึงและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งเมียนมารับที่จะไปดำเนินการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรองรับสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเสนอให้จัดทำสายด่วน (hotline) ระหว่างผู้นำในระดับต่างๆ เพื่อให้ไทยและเมียนมาสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที สำหรับด้านการค้าการลงทุน นายกรัฐมนตรีได้ขอให้รัฐบาลเมียนมาช่วยดูแลนักลงทุนชาวไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาด้วย 

ด้านความร่วมมือทางทหาร นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเมียนมาในทุกระดับ เพื่อสร้างความปรองดองและพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้หนีภัย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการให้ความร่วมมือในการเปิดจุดการค้าชายแดนในทุกพื้นที่


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์