หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การปกครองของบรูไนต่อการบริหารราชการ

28 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3634)

สิ่งที่น่าสนใจในการปกครองของบรูไน คือ ภายหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ บรูไนยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยระบอบสุลต่าน (Constitution Sultanate) และทรงมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารประเทศ ประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม กลับไม่พบความเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากประชาชน ทั้งนี้ เป็นเพราะรัฐบาลของสุลต่าน ฮัสซานัล โบลเกียะห์ ซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2510 ให้การดูแลประชาชนเป็นอย่างดี มีการจัดระบบรัฐสวัสดิการให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียภาษีเนื่องจากรัฐบาลนำรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
 
ทั้งนี้ บรูไนยังคงมีปัญหาที่จะต้องหาทางแก้ไข มีการคาดการณ์ว่าน้ำมันสำรองของบรูไนจะหมดลงภายในปี พ.ศ. 2558 นี้ และปัญหาอื่น ๆ อีก เช่น การขาดแคลนแรงงานจนทำให้ต้องมีการนำเข้าแรงงานต่างชาติ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีการวางแผนการพัฒนาประเทศจากการพึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียว เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งการหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยจะพัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและการเกษตรเชิงพาณิชย์
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์