หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การรวมกลุ่มข้าราชการในประเทศมาเลเซีย

28 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3212)

หลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2500 รัฐบาลมาเลเซียได้แถลงนโยบายให้การสนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งและไร้การแทรกแซง ซึ่งก่อให้เกิดกรมแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทนกรมที่ปรึกษาของสหภาพ และในปี พ.ศ. 2502 ได้มีการตรากฎหมายสหภาพแรงงาน (Trade Union Act 1959) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบการจดทะเบียน ตลอดจนเงื่อนไขในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ในปี พ.ศ. 2551 ประเทศมาเลเซียมีสหภาพแรงงานทั้งหมด 695 แห่ง และมีสมาชิกของสหภาพแรงงานทั้งหมดรวม 805,570 คน โดยจำนวนนี้เป็นสหภาพของข้าราชการทั้งหมด 224 สหภาพ ซึ่งสหภาพของข้าราชการนี้ ได้แก่ สหภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครู (The National Union of Teaching Profession) สหภาพของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล (The Malaysia Nurse Services Union) เป็นต้น
 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2502 (Trade Union Act 2502) ได้กำหนดให้ข้าราชการสามารถก่อตั้งสหภาพโดยสมาชิกต้องอยู่ในหน่วยงานเดียวกันเท่านั้น เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานมีขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเฉพาะด้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีเหตุมีผล สมาชิกของแต่ละสหภาพจึงต้องอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
 
ปัจจุบันพบว่าจำนวนสมาชิกของสหภาพราชการมิได้มีอัตราเพิ่มขึ้นเหมือนในอดีต เนื่องจากอัตราส่วนจำนวนข้าราชการได้ลดลงจากการที่หน่วยงานใหญ่หลายหน่วยงานในส่วนราชการได้เริ่มมีการออกนอกระบบและกลายเป็นหน่วยงานภาคเอกชนมากขึ้น
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์