หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
เวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติงานข้าราชการสิงคโปร์

27 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2647)

เวลาและเงื่อนไขการปฏิบัติงานข้าราชการสิงคโปร์
 
เจ้าหน้าที่แต่ละคนของรัฐบาลสิงคโปร์จะต้องทำงานอย่างน้อย 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจจะเลือกทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่าง เวลา 07.30-16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 07.30-12.00 น.
 
การลา
 
นอกจากวันหยุดราชการแล้ว ข้าราชการสิงคโปร์มีสิทธิลาได้หลายรูปแบบ ซึ่งมี 4 แบบแผนด้วยกัน คือ ตามแบบแผนของปี พ.ศ. 2476 (1933) พ.ศ. 2494 (1951) พ.ศ. 2516 (1973) และ พ.ศ. 2522 (1979) แต่ละแบบแผนแตกต่างกันในรูปแบบของการลา และระยะเวลาที่ให้สำหรับแต่ละแบบของการลา
 
อย่างไรก็ตาม รูปแบบที่สำคัญของการลาและการหยุดพักผ่อนอยู่ในระหว่าง 14-39 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเต็ม การลาป่วยหรือรับการรักษาพยาบาลจาก 30-39 วันต่อปี โดยได้รับค่าจ้างเต็ม และสามารถขยายออกไปมากกว่านี้อีกได้แล้วแต่ระยะเวลาการทำงานของแต่ละคนว่านานเพียงไร สตรีที่แต่งงานแล้วมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 4 สัปดาห์ก่อนคลอด และอีก 4 สัปดาห์หลังคลอด การลาไปในทำพิธีกรรมทางศาสนาสามารถลาได้เป็นเวลา 3 เดือนครึ่ง สำหรับข้าราชการมุสลิมสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียวในชั่วชีวิต
 
การเกษียณอายุราชการ
 
สำหรับข้าราชการพลเรือนที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนมีระยะเวลาที่จะต้องเกษียณอายุราชการแตกต่างกันไปตามเพศ และวันที่ได้รับการบรรจุข้าราชการ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพ ดังนี้
ชาย อายุ 60 ปี สำหรับผู้ที่ทำงานหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956)
หญิง อายุ 60 ปี สำหรับผู้ที่ทำงานหลังวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505 (ค.ศ. 1962)
 
ตำรวจ / พัสดีเรือนจำ
1) อายุ 50 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
2) อายุ 45 หรือ 50 ปี ก็ได้สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์