หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สหรัฐอเมริกาพร้อมขับเคลื่อนการเป็นพันธมิตรกับอาเซียน

27 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1919)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ambassador Michael B. Froman) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือการค้าและการลงทุนในการประชุม AEM-USTR Consultations เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 
ในการประชุมดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามแผนงาน ประจำปี 2558 เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ SMEs อาเซียน การสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASEAN Single Window เป็นต้น และยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไป
 
พร้อมนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหรัฐฯ ได้รับทราบความคืบหน้าการหารือข้อริเริ่มการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เสนอโดยสหรัฐฯ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
(1) การจัดทำหลักการร่วมด้านการลงทุน (Investment Principles) (2) การจัดทำหลักการร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Principles) และ (3) การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านความโปร่งใส และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการออกกฎระเบียบ (Best Practices on Transparency and Good Regulatory Practice) และพร้อมที่จะเดินหน้าการหารือหลักการทั้งสามดังกล่าวให้มีความคืบหน้ามากขึ้น เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ
 
นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการหารือร่างหลักการร่วมทั้งสามข้างต้น อาเซียนและสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ IUU Fishing ภายใต้เวทีหารือด้านการค้าและสิ่งแวดล้อม (ASEAN-U.S. Trade and Environment Dialogue) รวมทั้งเห็นชอบที่จะมีการจัดกิจกรรม ASEAN Economic Ministers (AEM) Roadshow to U.S. ครั้งที่ 3 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ จะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจ นักวิชาการ และสื่อมวลชนสหรัฐฯ ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน
 
โดยอาเซียนเชื่อมั่นว่าการจัด AEM Roadshow ในช่วงเวลาภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบูรณ์แล้ว จะเป็นโอกาสแก่อาเซียนในการนำเสนอวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งตอกย้ำถึงศักยภาพของอาเซียนในเรื่อง "การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว” ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวและดึงดูดนักลงทุนสหรัฐฯ ให้ขยายฐานการลงทุนในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว
 
นอกจากนี้ ภาคเอกชนสหรัฐฯ ประกอบด้วย U.S.-ASEAN Business Council (USABC) U.S. Chamber of Commerce (USCC) และ U.S.-ASEAN Business Alliance ได้นำเสนอผลงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ SMEs อาเซียนในช่วงปีที่ผ่านมา
(2) White Paper เสนอแนะประเด็นที่อาเซียนควรให้ความสำคัญและเร่งเดินหน้าพัฒนาภายหลังการเข้าสู่ AEC เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนของอาเซียนให้สามารถดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และ
(3) รายงานผลการจัดทำ ASEAN Business Outlook Survey ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการสำรวจมุมมองของภาคเอกชนสหรัฐฯ ต่อการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ และแนวโน้มการลงทุนในอนาคต
 
ซึ่งในภาพรวมบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวสหรัฐฯ ยังคงมีทัศนคติในด้านดีต่ออาเซียน และมีแผนที่จะขยายการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ
 
ในปี 2557 สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น การค้ารวมระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ มีมูลค่ารวม 212.42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของอาเซียน โดยอาเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 122.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์