หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงพลังงาน ผนึก 3 การไฟฟ้า พัฒนาระบบรองรับ AEC

24 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3075)

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยจะทำหน้าที่ศึกษากำหนดกรอบแนวทางและจัดทำนโยบายและแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการบูรณาการแผนงานร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 
โดย กฟผ. ได้วางแผนก่อสร้างและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นระบบหลักในการส่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศ อาทิ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และรองรับโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566 แผนของ กฟน. ได้จัดทำแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ระยะทางรวมประมาณ 261.6 กิโลเมตร ดำเนินการในปี 2557-2566
 
ด้าน PEA ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจบริเวณเขตชายแดน ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยระยะแรกมีจำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ อ.แม่สอด จ.ตาก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.สะเดา จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.หนองคาย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์