หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความร่วมมือด้านกฎหมายของอาเซียน และการมีส่วนร่วมของประเทศไทย

20 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3536)
 
โดย  นายเติมธรรม สิทธิเลิศ
 
        
 
ปัจจุบันพบว่าระบบและประเด็นด้านกฎหมายของประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนนั้นยังมีความแตกต่างกันอยู่ไม่มากก็น้อย ดังนั้น การก่อตั้งประชาคมอาเซียนจึงมีความจำเป็นจะต้องมีการสร้างความสอดคล้องและความร่วมมือด้านกฎหมายทั้งระหว่างประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน และระหว่างประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ ในบริบทอาเซียนมีความราบรื่นมากขึ้น การดำเนินงานด้านกฎหมายภายใต้การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีความตกลง/สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 2 ประการ ได้แก่
 
(1) ความเข้าใจของรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการจัดองค์กรสำหรับความร่วมมือด้านกฎหมาย (ASEAN Ministerial Understanding on the Organizational Arrangement for Cooperation in the Legal Field) ในปี 1986 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนด้านกฎหมายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย ความร่วมมือด้านการพิจารณาคดี และการศึกษาและวิจัยด้านกฎหมาย
 
(2) สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือด้านกฎหมายด้านอาชญากรรมซึ่งกันและกัน (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) ในปี 2004 ซึ่งมีการใช้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายตามสนธิสัญญา อาทิ การหาหลักฐานและการบันทึกคำให้การของบุคคลโดยสมัครใจ การให้บริการด้านเอกสาร การพิจารณาคดี การดำเนินการค้นหาและจับกุม การตรวจสอบวัตถุและสถานที่ การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพยานและผู้ต้องสงสัย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือนี้จะต้องได้รับความยินยอมและเป็นไปตามเนื้อหาในสนธิสัญญาและกฎหมายของประเทศผู้ร้องขอความช่วยเหลือ
 
การดำเนินการด้านกฎหมายของอาเซียน ดำเนินการผ่านทางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting : ALAWMM) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 และจัดประชุมทุก 3 ปี การประชุมครั้งที่ 8 จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2011 มี ฯพณฯ Ang Vong Vathana รัฐมนตรียุติธรรม ประเทศกัมพูชา เป็นประธาน โดยมีผลการดำเนินการสำคัญในหลายโครงการความร่วมมือด้านกฎหมาย อาทิ การจัดทำ ASEAN Government Law Directory, ASEAN Law Information Authority (ALIA) สร้างความตระหนักในการสร้างความเข้าใจในระบบกฎหมายระหว่างกันโดยการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย การมีผลบังคับใช้ ASEAN Convention on Counter-Terrorism การยกร่างความตกลงในเรื่องความร่วมมือทางกฎหมายต่าง ๆ ได้แก่ Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Model ASEAN Extradition Treaty, Treaty in the Abolishment of the requirement for Legalization for Foreign Public Document among ASEAN Member States และการสร้างความเห็นที่เป็นหนึ่งเดียวกันของกฎหมายการค้าในอาเซียน การเปิดเสรีการค้าบริการในสาขาบริการด้านกฎหมาย ข้อเสนอในการจัดทำ law on maritime security, uniform laws on legalization of documents และ ASEAN agreement on the conservation of coastal and marine environment
 
สำหรับการประชุม ALAWMM ครั้งที่ 9 ในปี 2015 จัดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในส่วนของประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Senior Law Officials Meeting : ASLOM) ครั้งที่ 15 ในเดือนธันวาคม 2013 ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งคณะผู้แทนจากไทยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม และกระทรวงยุติธรรม
 
การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความร่วมมือด้านกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมาย วางรากฐานในการจัดการประชุมอาเซียนในด้านหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในอนาคต ทั้งนี้ ผู้แทนจากไทยได้มีส่วนร่วมในประเด็นต่าง ๆ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาและประสานความร่วมมือในด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์