หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ข้อมูลการเมืองการปกครองอินโดนีเซีย

19 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9405)

แม้สภาพประเทศจะเป็นหมู่เกาะ แต่ในอดีตมีการรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะในช่วง 31 ปีที่ปกครองโดยประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่ได้กระชับอำนาจในช่วงต้นทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) จำนวนรัฐมนตรีกว่าครึ่งหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจำนวน 2 ใน 3 เป็นทหารทั้งสิ้นและเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกตั้งเมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โตถูกประชาชนขับไล่ และต้องลาออกจากตำแหน่ง โครงสร้างการปกครองของอินโดนีเซียในปัจจุบันจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารส่วนกลางและการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
1. การบริหารส่วนกลาง
มีกระทรวง 34 กระทรวง กรม และกองต่างๆ โดยมีข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการกอง ฯลฯ เป็นบุคลากรร่วมบริหารในส่วนราชการ ส่วนการจัดแบ่ง กระทรวงประเทศอินโดนีเซียยังแบ่งตามภารกิจดังต่อไปนี้
 
ประเภทที่ 1 ภารกิจเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
● เลขาธิการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
 
ประเภทที่ 2 ภารกิจเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
● เลขาธิการสำนักที่ดินแห่งชาติ (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์เพื่อกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
 
ประเภทที่ 3 ภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการประชาชน 
●รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมสงเคราะห์
 
ประเภทที่ 4 รัฐมนตรีประสานงาน (Coordinating Ministers)
● รัฐมนตรีประสานงานกิจการการเมืองและความมั่นคง
● รัฐมนตรีประสานงานการเศรษฐกิจ
● รัฐมนตรีประสานงานการสวัสดิการประชาชน
● รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี
 
ประเภทที่ 5 รัฐมนตรีเกี่ยวกับกิจการแห่งรัฐ (State Ministers)
● รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดี
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยและเทคโนโลยี
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกิจการการกีฬา
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการปฏิรูปการบริหารและปฏิรูประบบราชการ
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมสิทธิสตรีและคุ้มครองเยาวชน
● เลขาธิการสำนักงานประสานการลงทุน (ตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี)
● รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
ประเภทที่ 6 ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงซึ่งมีสถานะเทียบเท่ารัฐมนตรี
● ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
● อธิบดีกรมอัยการ
● ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
 
 
 
2. การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในอินโดนีเซียมีหลายรูปแบบ ที่แยกการบริหารออกเป็นหลายแบบ หลายระดับ ตั้งแต่ระดับภาคหรือมณฑลจนถึงระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 
2.1 การบริหารแบบภาคหรือมณฑล มี 32 ภาคหรือมณฑล (Provinces or Propinsi-Daerah Otonom Tingkat) มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ (Gubernur-Governor) โดยทางอ้อมผ่านการคัดเลือกของสมาชิกสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน จึงทำให้สภามณฑล (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I) มีอำนาจหน้าที่สำคัญๆ ที่นอกเหนือจากการเป็นผู้เสนอแต่งตั้งและถอดถอน ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนของสมาชิกสภาเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับชาติ ร่วมกับผู้ว่าราชการมณฑลในการออกกฎหมายและระเบียบของมณฑลจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการมณฑลในการจัดทำงบประมาณของมณฑล ให้คำแนะนำและเสนอข้อคิดเห็นต่อการดำเนินกิจการต่างๆ ในมณฑล และคอยตรวจสอบซึ่งการบริหารแบบภาคหรือมณฑลนี้ในยุคของประธานาธิบดีซูฮาร์โต เป็นการปกครองในส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการถูกส่งมาจากส่วนกลาง
 
2.2 จังหวัด (Regencies) และเมืองใหญ่ (City) ด้วยพื้นที่การปกครองของประเทศอินโดนีเซียกว้างขวางมาก และกระจัดกระจายไปตามเกาะต่างๆ จึงทำให้การจัดการพื้นที่การปกครองทับซ้อนกัน อย่างในจังหวัด (Regencies หรือ Kabupaten) เดียวกัน มีผู้ว่าราชการจังหวัด (Governor หรือ Bupati) และยังมีการปกครองของเมืองใหญ่ (City) ที่มีนายกเทศมนตรี (Mayor หรือ Walikota) ทั้งยังมีสภาจังหวัดและสภาเมือง ซึ่งทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง และที่สำคัญการปกครองของจังหวัดและเมืองใหญ่จัดอยู่ในระดับเดียวกัน เพียงแต่การบริหารงานของนายกเทศมนตรีอยู่ในเขตเมืองที่ถูกจัดแบ่งโดยประชากรและเศรษฐกิจในเมืองจะ ไม่มีภาคการเกษตร ส่วนจังหวัด (Regencies หรือ Kabupaten) ดูแลพื้นที่รอบๆ เมืองและที่เป็นชนบททั้งหมด ในปัจจุบันทั่วประเทศอินโดนีเซียมี 413 จังหวัด และ 98 เมืองใหญ่
 
2.3 อำเภอ (District หรือ Kecamatan) เป็นการปกครองระดับรองลงมา มีการเลือกตั้งนายอำเภอและ สภาอำเภอ ซึ่งการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายอำเภอมีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน คือ ในระดับจังหวัด สภาจังหวัด จะเลือก 2-3 คนจากจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งในจำนวนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีให้ดำรงตำแหน่งภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และในกรณีของอำเภอ สภาอำเภอจะเลือก 2-3 คนจากจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นนายอำเภอยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งในจำนวนนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัด
 
2.4 ตำบล (Kelurahan) และผู้นำของตำบล คือ กำนัน (Lurah) มาจากการแต่งตั้งของนายอำเภอหรือนายกเทศมนตรี
 
2.5 หมู่บ้าน (Desa) เป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด มีผู้ใหญ่บ้าน (Kepala Desa) เป็นผู้นำในหมู่บ้าน ทำงานร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน (The Rural Representative Board) ซึ่งต่างก็มาจากการเลือกตั้ง ในด้านการบริหารต้องรายงานต่อนายอำเภอนอกจากนี้ยังมีการปกครองท้องถิ่นที่ขยายไปตามความเจริญของ ชุมชนในรูปแบบเทศบาล (Municipality) ที่เรียกว่า เทศบาลเมือง (Kota หรือ Kotamadya) และยังมีเขตการปกครองพิเศษ (Special Regions หรือ Daerah-daerah Istimewa) อีก 5 เขตพิเศษ และ 1 เขตนครหลวง พิเศษ (Special Capital City District-Daerah Khusus Ibukota) คือจาการ์ตา
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์