หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ผู้ประกอบการไทยควรรับมือกับการแข่งขันอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

19 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4717)

ผู้ประกอบการอาจใช้แนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันดังนี้
 
ในเชิงรุก
 
1) ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบใน AEC เนื่องจากไทยสามารถนำเข้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน AEC ที่มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ
 
2) ศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคและบริการใน AEC เพื่อที่จะผลิต/ให้บริการได้ตรงตามความต้องการของตลาดที่ใหญ่ขึ้น และใช้ประโยชน์จาก Economy of Scale หรือการประหยัดต่อขนาดการผลิต
 
3) ดูความเป็นไปได้ในการย้ายฐานผลิต โดยไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหมาะเป็นแหล่งผลิตที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มีจุดแข็งในส่วนที่ไทยยังไม่มี
 
4) ให้ความสนใจประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในแง่ของการเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดนอกภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์จากการรับสิทธิพิเศษด้านภาษีที่ประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ให้แก่ประเทศดังกล่าวในฐานะประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อย
 
5) พัฒนาและปรับระบบของบริษัทเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากโลจิสติกส์ได้เต็มที่ เนื่องจากการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ในภูมิภาคจะทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ถูกลงและสะดวกขึ้น
 
6) ศึกษา/เสาะหาความเป็นไปได้ในการตั้งธุรกิจและใช้แรงงานจาก AEC เนื่องจากจะตั้งฐานธุรกิจที่ใดก็ได้ในอาเซียน เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ จะผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้น และในด้านแรงงานจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อีกทางหนึ่ง
 
 7) ลงทุนด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้า/ให้บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
 
8) พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์กร
 
ในเชิงรับ
 
1) ต้องเรียนรู้คู่แข่ง
2) พยายามพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อลดต้นทุน
3) เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน
4) เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
5) ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาและดึงดูดผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
6) ต้องเรียนรู้วิธีการรักษาและพัฒนาบุคลากรขององค์กร/บริษัทไว้ เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และทำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่และเต็มใจ
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์