หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

19 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2046)

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านการเพิ่มศักยภาพของประเทศ การดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสม รวมทั้งลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ มีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดทำร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2558 - 2564 และได้เห็นชอบในหลักการของร่างยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวเพื่อพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรให้กับประเทศ และส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ครอบคลุมในกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อาทิ สินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางสินค้าเกษตรคุณภาพที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก
 
สำหรับร่างยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ พ.ศ. 2558 - 2564 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การวิจัย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารเชิงพาณิชย์
 
ซึ่งเมื่อดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะทำให้ได้กฎระเบียบ มาตรฐานที่สามารถยกระดับความสามารถในการผลิตและการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก ได้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ได้นวัตกรรมองค์ความรู้ หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารที่มีมูลค่าสูง และมีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์