หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
หน่วยงานราชการไทย ควรจะปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

18 สิงหาคม 2015

กล่าวโดยทั่วไป หน่วยงานราชการควรดำเนินการดังนี้
 
• ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในมิติทั้งในด้านมิติด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
• ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการรวมกลุ่มเป็น AEC เข้าใจถึงประโยชน์และความท้าทายที่ไทยจะได้รับ
• พัฒนาข้าราชการในด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน
• ส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดมีความเข้าใจการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ AEC ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน
• มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของ
แต่ละหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ AEC และพันธกรณีของอาเซียน
• ให้ความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นๆ
• ประสานการดำเนินการกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อรับรู้ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนดำเนินมาตรการเตรียมความพร้อมและรองรับ เพื่อส่งเสริมภาคเอกชนในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
• จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ AEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์