หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
บทลงโทษเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเลเซีย

18 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9600)

ทางการมาเลเซียจะดำเนินการกับผู้เข้าเมืองและอาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยผิดกฎหมายให้มีการลงโทษสูงขึ้น โดยตรากฎหมายเข้าเมือง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป ทางการมาเลเซียเริ่มดำเนินการเอาผิดกับคนต่างด้าวที่เข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง โดยกำหนดบทลงโทษ แก่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายโทษปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต (ประมาณ 100,000 บาท) หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเฆี่ยน ไม่เกิน 6 ที สำหรับนายจ้างที่รับคนงานผิดกฎหมายมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี (ต่อลูกจ้าง 1 คน) รวมถึงผู้ให้ที่พักพิงแก่ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายมีโทษสูงสุด 60,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีต่อผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
โดยสรุปแล้วการเข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายมีโทษดังนี้
 
- ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย ปรับ 10,000 ริงกิต หรือจำคุก 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกเฆี่ยน 6 ครั้ง
- นายจ้างที่ได้รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 1 - 5 คน ปรับ 10,000 - 50,000 ริงกิต หรือจำคุก 1 ปีต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ
- นายจ้างที่รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากกว่า 5 คน ถูกเฆี่ยน และจำคุก 5 ปี
- เจ้าของอาคารที่อนุญาตให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายพักอาศัยมีโทษปรับไม่น้อยกว่า 30,000 ริงกิต หรือจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ต่อคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ - ผู้ปกป้องหรือให้ความคุ้มครองผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ปรับไม่น้อยกว่า 10,000 ริงกิต ไม่เกิน 50,000 ริงกิต หรือจำคุก 6 เดือน ถึง 5 ปี และถูกเฆี่ยนไม่เกิน 6 ครั้ง
- อยู่เกินเวลาที่ได้รับอนุญาติ (Over Stay) ปรับวันละ 30 - 50 ริงกิต และกักกันรอส่งกลับ
 
นอกจากนี้ ยังมีโทษในส่วนของการปลอมแปลงเอกสารดังนี้
- การแก้ไข ปลอมแปลงใบอนุญาตทำงาน ปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
- การแก้ไข ปลอมแปลงใบอนุญาตเข้าเมือง ปรับไม่เกิน 30,000 ริงกิต แต่ไม่เกิน 100,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี และถูกเฆี่ยนไม่เกิน 6 ครั้ง
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์