หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ร่วม ILO ทำหลักสูตรพัฒนาทุนมนุษย์หนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานลุ่มน้ำโขง

16 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1832)

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือด้านแรงงานกับแต่ละประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประเทศผู้รับจะได้รับแรงงานที่มีฝีมือแรงงานที่ดีขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ส่งจะมีแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ดีขึ้นเช่นกัน จากนี้แรงงานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย มีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศในกลุ่ม CLMV

รองปลัดกระทรวงแรงงานมีแนวคิดต่อไปว่า ประเทศไทยควรเป็น HUB ของการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย จากนั้นจะเพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงที่ยังด้อยทักษะฝีมือได้พัฒนาทักษะฝีมือขึ้นมารองรับการผลิตและการบริการและสามารถกระจายแรงงานเหล่านี้ไปสู่อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการย้ายการลงทุนไปสู่ลุ่มน้ำโขงนอกจากการจัดทำหลักสูตรด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ควรร่วมมือจัดตั้งกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกิดขึ้น เนื่องจากในอนาคตอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
 
การพัฒนาแรงงานเหล่านี้จะสามารถส่งผลไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นการที่แรงงานสามารถผลิตให้มีฝีมือและนำไปใช้ประโยชน์ต่อนักลงทุนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นได้ซึ่งการพัฒนาฝีมือแรงงานทุนมนุษย์ในกลุ่มลุ่มน้ำโขงจะทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนเนื่องจากมีแรงงานที่มีประสิทธิภาพและผลที่เกิดจากการพัฒนาทุนมนุษย์จะทำให้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและนำพาประเทศไปสู่การเติบโตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์