หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
การประกันสังคมของแรงงานอินโดนีเซีย

14 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3202)

รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการประกันสังคมเพื่อแรงงานที่เรียกว่า Jamsostek Jaminan Sosial Tenaga Kerja ภายใต้กฎหมายฉบับที่ 3ปี 2535 ตามการอนุญาตของกระทรวงแรงงานที่ KEP.67/MEN/2004 โครงการประกันสังคมดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานประกันสังคมของรัฐ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
 
● การประกันการเกษียณอายุ
● การประกันสุขภาพ
● การประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
● การประกันการเสียชีวิต
 
เบี้ยประกันของโครงการประกันสังคมดังกล่าว จะคิดจากร้อยละ 5.7 ของเงินเดือน เงินสมทบจากนายจ้าง และที่เหลือจากส่วนสมทบของพนักงาน นายจ้างที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป มีอัตราค่าจ้างต่อคน 1 ล้านรูเปียห์ขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ หากเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีลูกจ้างก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เช่นกัน
 
อย่างไรก็ตาม มีหลายบริษัทที่ไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญต่อสิทธิของแรงงานที่ควรจะได้ ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว แม้ว่าจะมีบริษัทเพียง 91,000 บริษัทเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รัฐบาล พยายามที่จะขยายขอบเขตของโครงการประกันแห่งชาติขึ้น โดยการออกกฎหมายฉบับที่ 40 ในปี พ.ศ. 2547 เรียกว่า โครงการประกันสังคมแห่งชาติ (National Social Security System: SJSN)
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์