หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
การปฏิรูปการบริหารประเทศของกัมพูชา

14 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5754)

ประเทศกัมพูชาแบ่งโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยโครงสร้างส่วนกลาง แบ่งออกเป็นกระทรวงและสำนักงานอิสระ (เทียบเท่ากระทรวง) และ โครงสร้างส่วนภูมิภาค หรือโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น (สภาตำบล) ตามแนวคิดการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น ได้แก่ จังหวัด/ กรุง (Khea/Krong) อำเภอ/เขต (Srok/Kran) ตำบล/แขวง (Com­mune/Sangkat) และหมู่บ้าน (Phom) โดยในแต่ละสภาตำบลจะมี เลขานุการสภาตำบล (Clerk) (คล้ายกับปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลในประเทศไทย) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทวงมหาดไทย (MOI) ให้ทำหน้าที่บริหารงานตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ข้าราชการพลเรือนส่วนใหญ่จึงอยู่ในส่วนภูมิภาค
ปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาได้เร่งดำเนินการปฏิรูปการบริหาร ประเทศตามคำแนะนำของ UNDP และ EU ตามโครงการการแบ่งสรร อำนาจและการกระจายอำนาจ (Decentralization and Decon­centralization: D&D) และโครงการประชาธิปไตยและการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น (The Democratic and Decentralized Local Governance: DDLG) คือรัฐที่มีธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจ ตามหลักกฎหมายผ่านสถาบันทางการเมืองและองค์การต่างๆ เพื่อให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยประชาชน ซึ่งได้มีการ กำหนดแนวทางในการสร้างธรรมาภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนออก เป็น 5 ด้านได้แก่
 
1.การปฏิรูปด้านการคลัง
2.การปฏิรูประบบการบริหารประเทศและกองกำลังทหารและตำรวจ
3.การปฏิรูป การกระจายอำนาจ
4.การปฏิรูปกฎหมายและระบบยุติธรรมและ
5.การบูรณาการกับภูมิภาคอาเซียน
 
 
เนื่องจากเริ่มมีการเรียกร้องของกลุ่มประชาสังคมใน ท้องถิ่นและรัฐบาลกัมพูชาเองก็ประสบปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลน งบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้ต้องอาศัยความช่วยเหลือ จากต่างประเทศ (Aid Dependent) ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือล้วนแล้วแต่กดดัน มีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไข ปัญหาการคอรัปชั่น ทำการปฏิรูปประเทศเพิ่มการตรวจสอบและโปร่งใสและหากไม่สามารถปรับปรุงการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและลดปัญหาคอรัปชั่นได้ ประเทศผู้ให้การสนับสนุนและองค์การเอกชนต่างๆ ก็จะระงับเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชา
 
เนื่องจากเริ่มมีการเรียกร้องของกลุ่มประชาสังคมใน ท้องถิ่นและรัฐบาลกัมพูชาเองก็ประสบปัญหาด้านการเงิน ขาดแคลน งบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้ต้องอาศัยความช่วยเหลือ จากต่างประเทศ (Aid Dependent) ในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือล้วนแล้วแต่กดดัน มีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชาว่ารัฐบาลจะต้องแก้ไข ปัญหาการคอรัปชั่น ทำการปฏิรูปประเทศเพิ่มการตรวจสอบและโปร่งใสและหากไม่สามารถปรับปรุงการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจและลดปัญหาคอรัปชั่นได้ ประเทศผู้ให้การสนับสนุนและองค์การเอกชนต่างๆ ก็จะระงับเงินช่วยเหลือแก่กัมพูชา
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์