หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รู้เรื่องทะเบียนรถลาวก่อนจะก้าวเข้า AEC

14 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5647)

ตั้งแต่เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาวมาจนถึงปัจจุบัน รถยนต์จาก สปป.ลาว ที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อหาสินค้ากันหนาตามากขึ้น แม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในจังหวัดชายแดนถึงกับจัดชั้นจอดรถเฉพาะให้กับรถยนต์ที่ข้ามโขงมาของพี่น้องชาวลาว เมื่อรถผ่านไปมาก็มีข้อสงสัยว่าทำไมป้ายทะเบียนรถยนต์ของลาวมีความแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับของไทยที่มีไม่กี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
 
ผู้เขียนได้รับความรู้จากเจ้าพนักงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป.ลาว ช่วยชี้แจงเรื่องชนิดของทะเบียนรถยนต์เพื่อจำแนกชนิดและความสำคัญของแผ่นป้าย จึงนำมาเผยแพร่ให้ทราบเพื่อประโยชน์ในการจำแนกและดูทะเบียนรถประกอบ ทำสถิติการค้าและการวางแผนธุรกิจ ลักษณะของป้ายทะเบียนรถยนต์ที่นั่งของลาวแบ่งเป็น 4 จำพวก ได้แก่ รถยนต์ส่วนบุคคลของคนลาว รถยนต์ส่วนบุคคลของชาวต่างชาติ รถยนต์ของภาคบริษัทธุรกิจ และรถยนต์ของหน่วยงานรัฐและรัฐต่างชาติ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะของป้ายทะเบียนดังต่อไปนี้
 
ป้ายเหลืองอักษรดำ เป็นรถคนลาวทั่วไป
 
ป้ายขาวอักษรฟ้า ไม่มีแขวงระบุ มีขีดคั่น เป็นรถคนลาวยังไม่เสียภาษี ใน สปป.ลาว นั้นไม่มีป้ายแดงที่ใช้ก่อนการจดทะเบียนรถเหมือนไทย รถที่ยังไม่จดทะเบียนจะไม่มีป้ายทะเบียนติด
 
ป้ายเหลืองอักษรเทา เป็นรถชาวต่างชาติที่มีใบพำนักถาวร
 
ป้ายขาวอักษรดำ เป็นรถชาวต่างชาติที่ไม่มีใบพำนักถาวร ส่วนมากเป็นรถของเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามารับตำแหน่งใน สปป.ลาว หรือนักธุรกิจชาติอื่น ๆ ที่เข้ามาอยู่และทำธุรกิจโดยเลือกใช้รถส่วนตัว
 
ป้ายขาวนวลอักษรดำ เป็นรถของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจ่ายภาษีเต็มจำนวน
 
ป้ายขาวอักษรฟ้า เป็นรถของบริษัทจดทะเบียนที่จ่ายภาษี 1% ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษการลงทุนของบริษัทที่เข้าทำธุรกิจในลาวและได้รับการยกเว้นภาษีบางส่วน
 
ป้ายน้ำเงินอักษรขาว เป็นรถหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน กรม กอง กระทรวงต่าง ๆ
 
ป้ายแดงอักษรขาว เป็นรถของกระทรวงป้องกันความสงบ (ปกส. หรือหน่วยงานตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง) และรถของกระทรวงป้องกันประเทศ (กองทัพประชาชนลาว) รถที่มีป้ายแดงอักษรสีขาวนี้ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือวีดิโอ ผู้ที่ละเมิดอาจถูกจับกุม ปรับ หรือคุมขังได้ ควรระมัดระวังหากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วพบเห็นรถป้ายทะเบียนแดง
 
ลำดับสุดท้าย เป็นประเภทนอกเหนือจากที่กล่าวมาคือ
ป้ายขาวอักษรฟ้า สท-และตัวเลข เป็นรถของสถานทูตซึ่งได้รับสิทธิคุ้มครอง (Immunity) ตามสนธิสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต 1961 โดยรถยนต์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ จะใช้ทะเบียน สท. (สท.)14-XX ส่วนของประเทศอื่นก็จะใช้ตัวเลขต่าง ๆ กันพร้อมกับประดับธงชาติแสดงไว้ท้ายทะเบียน หากเป็นชาติในสหภาพยุโรปก็จะมีธงสหภาพยุโรปด้วย
 
ชนิดของป้ายทะเบียนดังกล่าวองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานรัฐที่มีรถยนต์จาก สปป.ลาว ข้ามมาติดต่อซื้อขายสามารถนามาจำแนกและจัดทำสถิติว่ากลุ่มผู้ขับรถที่ข้ามเข้ามาเป็นกลุ่มใด ใช้จ่ายแบบใด และมีแนวโน้มในทางความนิยม ลักษณะนิสัย กำลังซื้อ และพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใด ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงรูปแบบการตลาด โปรโมชั่น และการนำเสนอสินค้าให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
 
อีกด้านหนึ่งคือ ผู้ที่ต้องติดต่อกับผู้ที่เดินทางเข้ามาจากฝั่ง สปป.ลาว จะได้ทราบและเตรียมการเพื่อต้อนรับหรือจัดแจงสิ่งที่เหมาะสมไว้รอได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถของหน่วยงานรัฐ รถของ ปกส. และทหาร และรถของสถานทูต ซึ่งจำเป็นต้องใช้พิธีการทางการทูตและความละเอียดอ่อนในการติดต่อสื่อสารให้ราบรื่นและไม่เกิดปัญหาจากการเข้าใจผิด
 
 
 
ธีรภัทร เจริญสุข
มติชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์