หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
มาตรการส่งออกเมียนมา

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2379)

ผู้ที่จะส่งออกได้ คือ รัฐบาลเมียนมาและตัวแทนหรือองค์กรของรัฐบาลเมียนมาเท่านั้น
 
1. สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางทะเลมี 6 ประเภท 31 รายการ อาทิ กระบือ อัญมณี ข้าว น้ำตาลทราย และถั่วลิสง เป็นต้น
 
2. สินค้าที่ห้ามเอกชนส่งออกภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางชายแดน (Border Trade) มี 32 รายการ โดยเพิ่มจากกลุ่มแรก 1 รายการ คือ ไม้สัก
 
3. การค้าชายแดน ต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยรัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าต และ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ในทาง ปฏิบัติที่เกิดขึ้น
ผู้ประกอบการชาวเมียนมาจะนิยมทำการค้าชายแดนแบบไม่ผ่านระบบ
 
4. เมียนมาจะเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเพิ่มขึ้น 7% จากค่าธรรมเนียมปกติ สำหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านทางชายแดนโดยเมียนมาจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้จากบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออกเมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าสินค้า
 
5. การส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออก (กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C มาที่ The Myanmar Investmentand Commercial Bank (MICB) หรือ The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)
 
 
 
 
โดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์