หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน ปี 2558

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4545)

ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน 4 ยุทธศาสตร์หลักที่เชื่อมโยงกัน ของกระทรวงพาณิชย์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน มุ่งพัฒนาในด้านการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มพูนสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านแรงงานต่างด้าวมาทำงานในพื้นที่ชายแดนแบบเช้าไป-เย็นกลับ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้า ชายแดน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบการค้าชายแดน การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ มีการส่งเสริมพัฒนาสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้มีการพบปะสร้างความใกล้ชิดใน การดำเนินธุรกิจระหว่างกัน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วมและสามารถใช้ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตจากราคาค่าแรง รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ จีเอสพี (GSP) ไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เร่งรัดแก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทนำทางด้านการค้าในกรอบความร่วมมือทั้งระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในกรอบต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกและแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัวมากขึ้น
 
 
 
 
 
ข้อมูล: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์