หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในอาเซียน

11 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4887)

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชาวไทยและ
ชาวอาเซียนในโอกาสครบรอบ 48 ปี วันสถาปนาอาเซียน โดยสร้างสรรค์วัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการให้ความรู้และกระบวนการเชิงวัฒนธรรมควบคู่ไปกับเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดแสดงมรดกวัฒนธรรม อันล้ำค่าจากประเทศสมาชิกอาเซียนและยังเป็นเวทีแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาติสมาชิกอื่นๆ ในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียนขึ้นในประเทศของตน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรที่มีชีวิตใน6 ส่วน ได้แก่
 
ส่วนที่1
นำเสนอสารคดีเรื่องสั้น "เราอยู่ร่วมกัน” (The Melting Pot of ASEAN Ciltures) เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทวัฒนธรรมร่วม อันน่าตื่นตาของอุษาคเนย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
ส่วนที่2
นำเสนอข้อมูลประชาคมอาเซียนชุด "ผูกพันหนึ่งเดียว” (We are ASEAN) ร้อยเรียงเหตุการณ์สำคัญด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านจอภาพขนาดใหญ่
 
ส่วนที่3
"เที่ยวไปในอาเซียน”(The ASEAN Street) เป็นการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาสร้างประสบการณ์แห่งวัฒนธรรมอาเซียน โดยมี โซน ”เข้ามาทักทาย” การทักทายด้วยภาษา10ชาติอาเซียน,โซน "อยู่สบายอาเซียน” เปิดประตูสู่สถานที่ต่างๆในอาเซียน, โซน "เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย” นำเทคนิควิดีโอเสมือนจริง มาให้ผู้ชมได้สวมใส่ชุดแต่งกายประจำชาติ ทั้ง 10 ประเทศ และโซน "หลากหลายจานเด่น” เป็นภาพสามมิติของอาหารอาเซียนอันหลากหลายผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง สอดแทรกความรู้ละความสนุกสนาน
 
ส่วนที่ 4
นิทรรศการ "หมุนเวียนเปลี่ยนเรื่อง” (Temporary Exhibition) นำเสนอเรื่องราวฟ้อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ และจะมีการเสนอศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่ๆสลับสับเปลี่ยนกันไป
 
ส่วนที่ 5
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "เรียนรู้ในสวน(ASEAN E-Library Park) ซึ่งเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศที่น่าสนใจทั้งภาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์www.elibrary-acc.com ได้ด้วย
 
ส่วนที่ 6
ห้องปฏิบัติการวัฒนธรรม "ชวนกันสร้างสรรค์” (Cultural Knowledge Lab) พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
 
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้รับมอบจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนและโบราณวัตถุจากกรมศิลปากร ซึ่งทำให้ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนเป็นแหล่งศึกษาทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว
 
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนตั้งอยู่บนชั้น3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.(หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โทร. 09 2248 2429 หรือ wemaster@m-culture.go.th
 
 
 
ส่วนอาเซียน
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์