หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3413)

เพื่อการดำเนินภารกิจด้านอาเซียนอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรองหัวหน้า คสช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกันในคณะอนุกรรมการด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ส่วนด้านเศรษฐกิจมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการด้านสังคมและวัฒนธรรม มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
 
คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนี้ ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมภายในประเทศ โดยมีการพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบ ด้วย 5 ประเด็น คือ
 
1. การสร้างเอกภาพของอาเซียน และสร้างดุลยภาคทางอำนาจกับมหาอำนาจ
2. การสร้างความพร้อมภายใน เพื่อรับมือการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน
3. การร่วมมือกับอาเซียนเพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน
4. การปรับตัวอย่างสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ
5. การสร้างความตระหนักรู้ และทัศนคติที่เหมาะสมต่ออาเซียน
 
นอกจากนี้ ยังมีความเร่งด่วนกับการปฏิบัติตามแผนบูรณาการใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนสำหรับแผนในระยะยาว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์