หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
รู้จัก Tier1, Tier2 และ Tier3 ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (1)

7 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 12671)

โดย  สันติพจน์  กลับดี
 
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สังคมได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier3 ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และเป็นเรื่องที่มีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง เช่น ไม่น่าจัดให้ไทยอยู่ในระดับ Tier3 เลย ทั้ง ๆ ที่ไทยเองได้ให้ความเอาใจใส่แก้ปัญหาปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องจริงจังมาโดยตลอด ในขณะที่มาเลเซียซึ่งดูเหมือนจะไม่น่าจะอยู่ในกลุ่ม Tier2 ได้ แต่กลับได้รับการจัดระดับให้อยู่ในกลุ่มที่ดีกว่าไทย ฯลฯ
 
Tier2, Tier3 คืออะไร มี Tier1 หรือไม่ และมี Tier4 ด้วยไหม การจัดระดับเป็น Tier ต่าง ๆ หมายถึงอะไร? หลายคนอาจตั้งคำถามในทำนองนี้ ซึ่งข้อเขียนนี้จะให้คำตอบกับทุกท่านได้
 
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report : TIP Report) เป็นรายงานที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จัดทำขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act : TVPA) ซึ่งได้รับอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) และมีการจัดตั้งสำนักงานเพื่อตรวจสอบและต่อสู้กับการค้ามนุษย์ (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) เรียกย่อ ๆ ว่า TIP Office หรือ J/TIP) ซึ่งสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา หน่วยงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในสหรัฐอเมริกาเอง และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมีหน้าที่จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เพื่อรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เป็นประจำทุกปี ปีล่าสุดเป็นรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ กรกฎาคม ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ที่ได้มีการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศต่าง ๆ ทั้งหมด 188 ประเทศ และแบ่งกลุ่มประเทศต่าง ๆ ออกตามระดับที่จัดไว้ ดังนี้ (ดูได้ที่ http:// www.state.gov/documents/organization/245365.pdf)
 
Tier1 (ระดับ 1 มี 31 ประเทศ) หมายถึง รัฐบาลของประเทศนั้นได้ดำเนินการป้องกันการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (TVPA Minimum Standards) โดยสมบูรณ์ ได้แก่
1. การห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และมีการลงโทษหากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น
 
2. การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับการหาประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์ที่มีเด็กเป็นเหยื่อ หรือการค้ามนุษย์ที่มีการข่มขืน การลักพาตัว หรือทำให้เหยื่อเสียชีวิต
 
3. การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์
 
4. การแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินถึงความพยายามดังกล่าว ได้แก่
- มีการสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
- มีการคุ้มครองเหยื่อและช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการสืบสวนและดำเนินคดี
- มีการกำหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์
- มีการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอื่น เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด
- มีการส่งผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามแดน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
- มีการเฝ้าระวังการเข้าออกเมืองเพื่อหาหลักฐานกรณีการค้ามนุษย์
- มีการสืบสวน ดำเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
- มีจำนวนเหยื่อที่ไม่ใช่ประชากรของประเทศตนเองเป็นจำนวนน้อย
- มีการประเมินผลเกี่ยวกับความพยายามในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาและแสดงผลการประเมินต่อสาธารณะ
- มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- มีความพยายามอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อลดการหาประโยชน์จากการค้าทางเพศและลดการมีส่วนร่วมของประชากรของตนเองในการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
 
Tier2 (ระดับ 2 มี 89 ประเทศ) หมายถึง รัฐบาลของประเทศนั้นดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ แต่มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว
 
Tier2 Watch List (ระดับ 2 ที่ถูกจับตามอง มี 44 ประเทศ) หมายถึง รัฐบาลของประเทศนั้นดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และมีเหยื่อการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
 
Tier3 (ระดับ 3 มี 23 ประเทศ) หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลของประเทศนั้นดำเนินการไม่ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และไม่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าว
 
Special Case (กรณีพิเศษ มี 1 ประเทศ คือ โซมาเลีย) หมายถึง ประเทศที่มีข้อบ่งชี้บางประการว่ามีการค้ามนุษย์ เช่น เป็นต้นทาง เป็นทางผ่าน เป็นปลายทาง แต่ยังไม่ได้รับการจัดระดับ
 
ผลต่อประเทศที่ถูกการจัดระดับเป็น Tier3 คือ สหรัฐอเมริกา อาจมีมาตรการระงับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ (ยกเว้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการค้า) ตัดงบประมาณในการเข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงอาจคัดค้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศ Tier3 จากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
 
แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการระงับการให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศ Tier3 ในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่ถูกจัดระดับเป็น Tier3 เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถใช้สิทธิยกเว้น (Presidential Waiver) มาตรการระงับความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ Tier 3 ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเอง หรือขึ้นอยู่กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใดควรระงับความช่วยเหลือหรือไม่
 
 
 
ส่วนอาเซียน  สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์