หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
การได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรของกัมพูชา

7 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3071)

กัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร (General Special Preferences : GSP) จากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากกัมพูชาเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่ำมากตามบัญชีขององค์การสหประชาชาติ ทำให้สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งด้านโควต้านำเข้าและภาษีนำเข้าในอัตราพิเศษจากประเทศผู้ซื้อ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ากับกัมพูชา จึงเป็น การเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกแก่สินค้าที่ส่งออกจากกัมพูชา ทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติที่เล็งเห็นประโยชน์ในการเข้ามาทำการผลิตหรือทำการประกอบโดยเฉพาะตัดเย็บเสื้อผ้า
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์