หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมที่จะเป็นตลาดและศูนย์กลางการผลิตเดียวในอาเซียน

7 สิงหาคม 2015

• ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม สมาชิกอาเซียนทุกประเทศเน้นกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ AEC และการใช้สิทธิประโยชน์ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอาเซียน เพื่อพัฒนาห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลก
 
• ในระดับภูมิภาค อาเซียนได้จัดให้เวทีการหารือเชิงนโยบายระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกับผู้แทนระดับสูงของภาคเอกชนในสาขาต่าง ๆ เช่น ยานยนต์ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ รวมถึงสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขานั้น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในตลาดระหว่างประเทศ และสนับสนุนการรวมตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
 
• นอกจากนี้ ในแต่ละปีสภาธุรกิจที่ปรึกษาอาเซียนจะจัดงาน ASEAN Business and Investment Summit เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากภาคธุรกิจภายในอาเซียนได้มีโอกาสพบหารือและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วย
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์