หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
เพราะเหตุไทยจึงต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมการรองรับการเป็น AEC

7 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3326)

การรวมกลุ่มเป็นประชาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หมายถึง การรวมตลาดและฐานการผลิตเดียวของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งวัตถุดิบ แรงงาน และสินค้าทุนได้อย่างเสรี ผู้ประกอบการที่สามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนควบคู่ไปกับการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจาก AEC ย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งอื่นในอาเซียน ขณะเดียวกันภาคเอกชนไทยยังต้องมองภาพตลาดอาเซียน 10 ประเทศ ไม่จำกัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น ก่อนจะขยายไปในระดับภูมิภาคหรืออาเซียน++ และตลาดโลก นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนไปจากการกีดกันโดยใช้มาตรการด้านภาษีเป็นมาตรการที่มิใช่ภาษี โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
 
ดังนั้น การพัฒนาและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยต้องให้ความสำคัญเพื่อเตรียมการรองรับการเป็น AEC และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์