หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
งานหนังสือแห่งชาติบรูไน

6 สิงหาคม 2015

งานหนังสือแห่งชาติ จัดโดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน(DBP) ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 และได้เปิดบริการห้องสมุดทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งบริการหอสมุดแห่งชาติ และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้จัดงานหนังสือแห่งชาติประจำทุกปี โดยจัดควบคู่ไปกับวันชาติ และจัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่าน การแข่งขันเล่านิทานประจำปี เปิดรับสมัครสมาชิกสโมสรห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน
 
นอกจากนี้ได้จัดเทศกาลแห่งการอ่าน (Memperkasa Budaya Membaca) เป็นงานประจำปีที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนให้หันมาเริ่มนิสัยรักการอ่าน เพื่อใช้เป็นการบำบัดที่ดีในการส่งเสริมจิตใจให้มีสุขภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับของสังคม และได้ริเริ่ม "เดือนแห่งการอ่าน” ในปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้เป็นโครงการประจำปี ในเดือนมิถุนายนของทุกๆปี ในอันที่จะปลูกฝังนิสัยการอ่านในหมู่เยาวชน และการสัมมนาระดับชาติ
 
 
 
วันหนังสือโลก
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน ได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นทั้งวันในทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของวันนี้ หัวข้อการจัดงานในปีนี้ คือ "หนังสือและการแปล” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 80 ปีของฐานข้อมูลหนังสือแปลของยูเนสโก (UNESCO) หรือ Index Translationum ความสำคัญของการเฉลิมฉลองวันอ่านหนังสือโลกของยูเนสโก ก็เพื่อกระตุ้นการอ่านใน ทุกชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นให้อ่านหนังสือ เพราะการอ่านช่วยด้านพัฒนาการ พัฒนาสังคม และวัฒนธรรมของสังคม
 
ความคิดริเริ่มของสำนักนายกรัฐมนตรี Majlis Ilmu การประชุมความรู้ปี พ.ศ. 2554 (Knowledge Convention) โดยที่นักวิชาการจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่เป็นวาระการประชุมระดับชาติ
 
ความคิดริเริ่มของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ มีหน่วยบริการแนะนำ และให้คำปรึกษาการใช้ห้องสมุด และโครงการข้อมูลการรู้หนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านและทักษะในการหาข้อมูล โรงเรียนเอง ก็มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของตนเองเป็นประจำ เช่น โครงการ I SRDM (I See, I Remember, I Do, I am motivated) (ฉันเห็น ฉันจำได้ ฉันทำ ฉันมีแรงจูงใจ) หรือ Do It Yourself (ทำเองเลย) เป็นโครงการที่ ให้ประสบการณ์เรียนรู้มากมาย และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมได้ฝึกหัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและที่น่าสนใจอย่างที่สุด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง และสอดคล้องกับ SPN 21 โครงการนี้มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเพิ่มพูนศัพท์ ทักษะการเขียน และยังช่วยส่งเสริมความมั่นใจในตนเอง ความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นอิสระ และลักษณะการคิดการทำงานเชิงรุก
ความริเริ่มของเอกชนและองค์การพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์การพัฒนาเอกชนหลายองค์การ มีบทบาทในการส่งเสริมหนังสือและการอ่านสมาคมการอ่านและการรู้หนังสือ (The Reading and Literacy Association) ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2536 ชุมชนออนไลน์ B:Read เป็นกลุ่มเฟสบุ๊คของผู้มีความกระตือรือร้นที่เป็นเยาวชนร่วมกันส่งเสริมการอ่านและอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือของบรูไน ดารุสซาลาม กลุ่มนี้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านเป็นการสาธารณะ (Public Book Swap) ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 นอกจากนี้เว็บไซต์ Nollybook.com ซึ่งเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์ ก็ได้กระตุ้นวัฒนธรรมการอ่าน ในบรูไน
 
สมาคมห้องสมุดแห่งบรูไน จัดให้มีโครงการฝึกอบรม และการบรรยายเรื่องอาชีพการงาน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและบทบาทของบรรณารักษ์ สมาคมครูผู้สอนภาษาแห่งบรูไนจัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ส่วนสมาคมครู และผู้ปกครองจัดโครงการ ‘PTA outreach’ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอ่านสำหรับพ่อแม่
 
วัฒนธรรมความรู้ ส่วนประกอบสำคัญของการจัดให้การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนตาม SPN 21 ก็คือ การเน้นการพัฒนาแต่ละบุคคลที่ได้รับการปลูกฝังให้กระหายที่จะแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ โดย เด็กๆ รู้วิธีการ และรู้จักแหล่งที่จะค้นหาความรู้ และวิธีการที่จะคัดสรรข้อมูลที่ต้องการออกมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมความรู้ในสังคม และยังเป็นเงื่อนไขแรกของการพัฒนาไปสู่ ประเทศที่ประสบความสำเร็จและก้าวหน้า จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีความเต็มใจและสนใจที่จะอ่าน คิด เรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายและเขียนอย่างสร้างสรรค์
ดังที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) ระบบการศึกษาใหม่มุ่งไปสู่การผลิตพลเมืองในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่มีการศึกษา มีความชำนาญสูง และประสบความสำเร็จ การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านในระยะไม่นานมานี้ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไปสู่การทำให้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นจริงขึ้นมาได้ข้อสังเกตและคำแนะนำ วัฒนธรรมการอ่านเป็นความรับผิดชอบของสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ และการประสานงานกันระหว่างภาคส่วนของหน่วยงานต่างๆ ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ อาจใช้เสริมความคิดริเริ่มขององค์การต่างๆ ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คือ
 
● ทำให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ
● สมาคมสำนักพิมพ์อาเซียนควรแปลงานเขียนของนักเขียนอาเซียนที่ดีเยี่ยม
● สภาพัฒนาหนังสือแห่งชาติควรแข็งขันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่าน และจัดหาเวทีอภิปรายให้นักเขียน ผู้เขียนภาพประกอบ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สำนักพิมพ์ และผู้แปลได้มีโอกาส สนทนา แลกเปลี่ยนความรู้กัน
● ทำให้วรรณคดีเปรียบเทียบของอาเซียนเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
● ร้านหนังสือควรจัดแสดงหนังสือ นิตยสาร และงานของนักเขียนในท้องถิ่นเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย และเพื่อการประชาสัมพันธ์
● การอ่านเป็นสิ่งที่ดี แต่การแบ่งปันสิ่งที่เราอ่านไปแล้วถือว่าสำคัญพอกัน
● ให้วัฒนธรรมการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้รางวัลหมู่บ้านดีเด่น (Excellent Village Award)
● ปรับปรุงห้องสมุดที่มีอยู่แล้ว และสร้างห้องสมุดใหม่เพิ่มขึ้นพร้อมงบประมาณเพียงพอต่อการเพิ่มหนังสือในห้องสมุด
● ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลและความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
● ผลิตหนังสือและข้อมูลที่มีเนื้อหาเรื่องของท้องถิ่นมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยด้านนี้
● ปรับปรุงการนำเข้าหนังสือ
● ปรับปรุงอุตสาหกรรมหนังสือในท้องถิ่น
● ส่งเสริมให้พ่อแม่และลูกๆ ทำให้การอ่านและการไปห้องสมุดเป็นวาระของครอบครัว
 
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์