หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การเปิดตลาดธุรกิจบริการมีผลต่อตลาดแรงงานอย่างไร และตลาดผู้ให้บริการของไทยจะได้รับผลกระทบหรือไม่

5 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3268)

การเปิดเสรีการค้าบริการจะเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร สถาปนิก แพทย์ และพยาบาล รวมถึงแรงงานไทยที่มีฝีมือ เช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานสปา พนักงานนวดแผนไทย เป็นต้น ให้สามารถเข้าไปให้บริการในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องแรงงานไร้ฝีมือไม่อยู่ในบริบทของการเปิดเสรีบริการอาเซียน ดังนั้น การเปิดเสรีจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาแรงงานต่างด้าวประเภทกรรมการหรือรับจ้างทั่วไป รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจการค้าบริการในภาพรวมเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ ดังนั้น หากมองในแง่ของการลงทุน ไทยไม่เสียเปรียบ หรือหากจะมองในแง่ของการให้บริการของวิชาชีพต่างๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร เป็นต้น ข้อผูกพันก็ได้กำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนด ที่เป็นไปตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยโดยไม่มีใบอนุญาต และปัจจุบันกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้วิชาชีพซึ่งกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เข้ามาทำงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย สำนักงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์