หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2020

5 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2081)

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of ASEAN Telecommunications and Information Technology Senior Officials : Special TELSOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ว่า ในการประชุมดังกล่าวมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 10 ประเทศ โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามการดำเนินโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
 
โดยแผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
2. การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. การสร้างนวัตกรรม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
5. การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
6. การลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จในปี 2558 การพิจารณาข้อเสนอโครงการที่จะดำเนินการในปี 2559 รวมทั้งการของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน ASEAN ICT Fund และการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2020
 
นอกจากนี้ ได้มีการหารือระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เพื่อพิจารณาขอบเขตความร่วมมือด้าน ICT ในการเข้าร่วมเป็นคู่เจรจากับอาเซียนในสาขาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์