หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
คุณลักษณะหลักและจำนวนข้าราชการสิงคโปร์

5 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 5227)

จำนวนข้าราชการทั่วประเทศ
ข้าราชการทั่วประเทศของสิงคโปร์ใน 16 กระทรวง และหน่วยงาน ทางกฎหมายกว่า 50 หน่วยงาน มีทั้งสิ้น 139,000 คน ในจำนวน 139,000 คน เป็นข้าราชการประจำกระทรวงจำนวน 82,000 คน อยู่ในหน่วยบริการด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการงานราชการ กฎหมาย การศึกษา ตำรวจ และการป้องกันภัยแก่พลเมือง ฯลฯ
การกำหนดคุณลักษณะหลักของข้าราชการ
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในภาครัฐนั้น นอกเหนือจาก คุณสมบัติที่ตัวผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติสิงคโปร์ หรือมีถิ่นพำนักถาวร อยู่ที่สิงคโปร์แล้วนั้น ยังต้องมีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก เลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในภาครัฐสิงคโปร์ ซึ่งมีความแตกต่างออกไป ตามแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งตำแหน่งงานต่างๆ ของข้าราชการสิงคโปร์นั้น ถูกจำแนกภายใต้ระบบการจำแนกตำแหน่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวความคิด เกี่ยวกับระดับตำแหน่ง ซึ่งตำแหน่งต่างๆ ถูกจำแนกบนพื้นฐานการศึกษาวิชาชีพ หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค ที่เป็นที่ต้องการ ยิ่งกว่านั้นทุกตำแหน่ง จะถูกจำแนกออกไปตามลักษณะของงานบริการ หรือแบ่งตามกลุ่มบุคลากร ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยเช่นกัน ในแต่ละระดับ (Division) ตำแหน่งต่างๆ จะถูกจำแนกย่อยออกไป อีกเป็นลำดับขั้น (Class Series) และเกรดต่างๆ ตามลำดับ ซึ่งทุกตำแหน่ง ภายใน 4 กลุ่มนี้ จะถูกจัดกลุ่มตามลักษณะงานบริการหรืองานบุคคล เช่น บัญชี บริหาร วิศวกรรม บริหารทั่วไป และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ลักษณะการให้บริการนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ ระดับ ตัวอย่าง เช่น
 
• กลุ่มบัญชี แบ่งเป็น พนักงานบัญชี กลุ่มที่ I, II, III, IV, V, และ VI
• กลุ่มบริหาร แบ่งเป็น คณะทำงานเกรด III, II, และ I เลขานุการ เกรด A, B และ C ฯลฯ
 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการสิงคโปร์มีได้ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง นอกจากนี้ยังสามารถกระทำได้ด้วยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งในระหว่างสายงานบริการด้วยกัน หรือระหว่างชั้น (Class) เดียวกัน ก็ได้แต่ไม่ปรากฏบ่อยนัก
 
 ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างแผนการจ่ายเงินเดือนและแผนการจำแนก ตำแหน่งในราชการพลเรือนของสิงคโปร์ นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สอดรับกันอย่างดีกับแผนกการจำแนกตำแหน่งเงินเดือน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Scales) ได้แก่ ระดับสูง (Superscale) ระดับ 1 (Division) ระดับ 2 (Division II) ระดับ 3 (Division III) และระดับ 4 (Division IV)
 
คุณลักษณะของข้าราชการสิงคโปร์ในด้านอื่นๆ
 
บริการสาธารณะของสิงคโปร์ ณ วันนี้ยังต้องการข้าราชการที่มีความพร้อมในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ดังนี้
 
• ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชน และปรับปรุงแก้ไขชีวิตชาวสิงคโปร์ให้ดีขึ้น
• ข้าราชการต้องมีความเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์พร้อมด้วยมาตรฐานที่สูง
• ข้าราชการต้องมีความใส่ใจในการรับฟัง และเข้าใจความต้องการความปรารถนาและความทุกข์ร้อนของประชาชน รวมทั้งการกำหนดและการดำเนินนโยบายต่างๆ
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์