หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ภายใต้ AEC ประเทศสมาชิกอาเซียนจะไม่เปิดเสรีได้หรือไม่

4 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3433)

อาเซียนต้องเปิดเสรีในเรื่องต่างๆ ตามที่ผู้นำได้ให้พันธสัญญา อย่างไรก็ตามจากระดับการพัฒนาของอาเซียน ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก สมาชิกจึงตกลงให้มีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสม โดยความยืดหยุ่นดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งด้านสินค้า บริการ และการลงทุน โดยในด้านสินค้า สมาชิกได้กำหนดให้มีสินค้าอ่อนไหว (sensitive products) ที่สมาชิกไม่จำเป็นต้องลดภาษีให้เหลือร้อยละ 0 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งประเทศไทยมีสินค้าอ่อนไหว 4 รายการ ได้แก่ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก กาแฟ และเนื้อมะพร้าวแห้ง
นอกจากนี้ สมาชิกยังตกลงให้สินค้าบางรายการให้เป็นสินค้าอ่อนไหวสูง (highly sensitive products) เช่น ข้าว (สำหรับมาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์) และน้ำตาลทราย (สำหรับอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์) แต่ต้องมีการเจรจาชดเชยไม่ลดภาษีกับประเทศสมาชิกที่มีส่วนได้เสียและตกลงอัตราภาษีสุดท้ายสำหรับสินค้านั้น สำหรับการเปิดเสรีด้านบริการ สมาชิกได้ให้ความยืดหยุ่นในการคงข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดตลาดบริการไว้ได้บางส่วน แต่ต้องไม่เกินสัดส่วนที่สมาชิกตกลงกัน ในขณะที่การลงทุน สมาชิกสามารถระบุสาขาหรือกิจกรรมที่ไม่ประสงค์จะให้สิทธิแก่สมาชิกไว้ในตารางสงวน แต่จะต้องนำตารางข้อสงวนนี้ ขึ้นมาทบทวนเป็นระยะ
 
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์