หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ไทยได้ศึกษาถึงจุดอ่อน-จุดแข็ง สภาพตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใช้เป็นแนวทาง และการกำหนดยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนไว้เพียงใด

4 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4518)

• หน่วยงานภาครัฐของไทยได้มีการจ้างศึกษาประเด็นต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน  ทั้งนี้ ไทยมีจุดแข็งและจุดอ่อนโดยสรุปดังนี้
 
• จุดแข็งของไทย ในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน คือ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในศูนย์กลางของภูมิภาคที่เอื้ออำนวยต่อการติดต่อค้าขายกับทุกประเทศ ทักษะความเชี่ยวชาญของแรงงานฝีมือไทย อาทิ ในอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์ งานด้านศิลปหัตถกรรม และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ ไทยยังมีความพร้อมด้าน โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการขยายตลาดอาเซียน สำหรับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง และน้ำตาล สินค้าอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์และอาหารแปรรูป ส่วนภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง (เช่น โรงแรมภัตตาคารและร้านอาหาร)
• จุดอ่อนของไทย คือ ความพร้อมของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของธุรกิจไทย ยังมีอุปสรรคหลายประการในการเข้าสู่ตลาดอาเซียน เช่น ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านภาษา ปัญหาการขาดข้อมูลเชิงลึกในตลาดอาเซียนแต่ละประเทศ รวมทั้งปัญหาการขาดการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ เป็นต้น ทำให้เสียเปรียบประเทศอาเซียนอื่น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนีเซีย
 
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์