หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
ปัญหาการคอรัปชั่นในกัมพูชา

4 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 9890)

จากการศึกษาระบบราชการของราชอาณาจักรกัมพูชาพบ ว่าหน่วยงานด้านการลงทุนให้ความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่ากัมพูชาถือเป็นประเทศหนึ่งที่น่าลงทุน แต่ยังมีข้อเสียที่มีการทุจริต ในวงราชการค่อนข้างมาก โดยจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้กล่าวถึงข้อเสียการลงทุนในกัมพูชา ไว้ในปี พ.ศ.2553 ว่า "มีความไม่โปร่งใสของขั้นตอนและระบบราชการ” ซึ่งตรงกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ที่กล่าวไว้ในปี
พ.ศ.2547 ว่า "ปัญหาคอรัปชั่นและความไม่โปร่งใสใน ระบบราชการเป็นภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น”ตรงกันกับสำนักงานส่งเสริม การลงทุนแห่งประเทศไทย (Thailand Board Investment) ที่ได้ วิเคราะห์ศักยภาพด้านการลงทุนว่าจุดอ่อนข้อที่ 17 ของกัมพูชาคือ ระบบราชการกัมพูชามีการคอรัปชั่นสูงนอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึง การคอรัปชั่นในประเทศกัมพูชาของ VathanakSinaNeangที่กล่าวถึง การคอรัปชั่นในกัมพูชาไว้ ดังนี้
 
คอรัปชั่นเกิดได้หลากหลายรูปแบบทั้งการให้สินบน การเล่นพรรค เล่นพวกการหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ โดยการทุจริตนั้นจะเกิดจากปัจจัย ดังนี้
 
1) ปัจจัยด้านการเมืองระดับการคอรัปชั่นขึ้นอยู่กับ ความเข้มแข็งของสังคม อิสระของสื่อมวลชนในบริบทของกัมพูชาจาก ความจริงที่ว่ารัฐบาลเกิดขึ้นและได้รับอิทธิพลการเมืองเพื่อเป้าหมาย และกลยุทธ์ทางการเมือง โดยรัฐบาลมีบทบาทโดดเด่นในการรับและการใช้จ่ายทรัพยากรของพวกตน บางครั้งวงจรการทุจริตดูเหมือนว่าจะ ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งคราวและกลายเป็นระบบ
 
2) ปัจจัยทางกฎหมายและจริยธรรม ปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยง กับการทุจริตคือคุณภาพระบบกฎหมายของประเทศเพื่อการดำรงอยู่ ของกฎหมายต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ ในการบังคับใช้กฎหมาย การคอรัปชั่นยังเกี่ยวกับสถานที่ที่มีคุณค่า ทางจริยธรรมที่ถูกละเลยโดยผู้ที่กระทำการทุจริตละเลยศักดิ์ศรีและทำตามความเห็นแก่ตัวของตน
 
3) ปัจจัยระบบราชการ ในการออกกฎการแทรกแซงและ กฎระเบียบราชการในระบบเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการทุจริตที่มีแนวโน้ม จะสูงขึ้น จากการที่ภาครัฐเรียกเก็บเงินจำนวนมากจากกฎระเบียบ ที่เอื้อต่อเจ้าหน้าที่รัฐในการหาประโยชน์ส่วนตัว ในขณะที่การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของความรับผิดชอบอาจก่อให้เกิดการคอรัปชั่น
 
4) ปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐมีรายได้อยู่ ในระดับต่ำ หรือแตกต่างจากค่าจ้างของภาคเอกชนค่อนข้างมาก ทำให้ ข้าราชการเกิดการคอรัปชั่นได้
 
5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจการคอรัปชั่นมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น จากการที่รัฐสร้างเศรษฐกิจแบบผูกขาด
 
จะเห็นได้ว่าจากการศึกษาดังกล่าวระบบราชการภายใน ราชอาณาจักรกัมพูชายังมีการคอรัปชั่นอยู่ค่อนข้างสูงจากปัจจัย สนับสนุนที่หลากหลาย ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบราชการ ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยในปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายปราบปราม การทุจริตอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์