หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย

4 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6158)

ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการทำงานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทำงานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ระบบราชการไทยจะต้องให้คุณค่า ความสำคัญ
และยึดมั่นในปรัชญา หลักการและแนวทาง ดังนี้
 
• ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกำหนด ทิศทางการทำงานระยะยาวให้ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของ รัฐบาล คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน อำนวยประโยชน์วางระบบการ จัดการข้อร้องเรียน และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่พึ่ง ของประชาชนในภาวะวิกฤต
• ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐให้ดำเนินการเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจ ที่รัฐควรดำเนินการลดความซ้ำซ้อน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มขีดสมรรถนะของหน่วยงาน พัฒนารูปแบบการบริหาร และกระบวนการทำงานใหม่ สร้างขีดสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสนับสนุน การทำงานให้ทำงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส มีความพร้อม เพรียงต่อการเปลี่ยนแปลง
 
• บูรณาการการทำงานของภาครัฐ และในระดับต่างๆ พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการดำเนินงานนโยบายสำคัญของประเทศ และระดมสรรพกำลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อผลักดันการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงเพิ่มบทบาทของภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมที่มีความพร้อม เช่น ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการ
• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ความเจริญในระดับภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
• ลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรค หรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการ หรือการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นที่พึ่งของประชาชน และร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• พัฒนาและสรรหาผู้ที่มีความสามารถสูงเข้ามารับราชการ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติที่ดี สร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ ทบทวน ระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 
• สร้างความพร้อม และขับเคลื่อนระบบราชการไทยเขา สู่ประชาคม อาเซียน และเวทีโลก

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์