หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
สิทธิ การลงโทษ และข้อห้ามสำหรับข้าราชการพลเรือนฟิลิปปินส์

3 สิงหาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3639)

สิทธิของข้าราชการพลเรือน มีดังนี้
(1) สิทธิการรับเงินชดเชยตามกฎหมายในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บตายหรือเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ
(2) สิทธิการให้ตนเอง ภรรยา และบุตร เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(3) สิทธิการออกความคิดเห็นทางการเมือง การเลือกถือศาสนาโดยไม่อยู่ใต้อาณัติของผู้ใด
(4) สิทธิการไม่ถูกพัก หรือปลดออกจากราชการ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย
(5) ได้รับการยกเว้นส่งเงินบำรุงพรรคการเมือง หรืออำนวยบริการให้แก่พรรคการเมืองระหว่างการเลือกตั้ง
การลงโทษข้าราชการ
การลงโทษข้าราชการพลเรือน โดยข้าราชการพลเรือนจะถูกปลดพักราชการ หรือถูกปรับได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ทุจริต
(2) ใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่ผู้อื่น
(3) ประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
(4) ละทิ้งหน้าที่
(5) ละเมิดระเบียบของสำนักงานที่มีเหตุผล
(6) เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน (ในกรณีที่ข้าราชการทำความผิดพลาดและขัดต่อมโนสำนึกของชุมชน)
ข้อห้ามสำหรับข้าราชการ
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติข้อห้ามมิให้ข้าราชการพลเรือน ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าราชการทหาร สนับสนุนปฏิบัติการของพรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสมัครเข้ารับเลือกตั้งในการ เลือกตั้งใดๆ ก็ไม่ได้ นอกจากใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้นและห้ามไม่ให้ส่งค่าบำรุงแก่โครงการทางการเมืองใดๆ การที่ข้าราชการพลเรือน ตลอดจนพนักงานให้ของขวัญที่มีค่าแก่ผู้บังคับบัญชาก็ดี หรือ ช่วยเงินบำรุงแก่ผู้บังคับบัญชาก็ดี ถือว่าเป็นการไม่ควร
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์