หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกัมพูชา

29 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4619)

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก มีการส่งเสริมและกำหนดให้การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ มีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนความพร้อมในการเข้าศึกษา รวมถึงส่งเสริมการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา ทั้งเรื่องจำนวนและคุณภาพของสถานศึกษาและบุคลากร เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษา
 
ปัจจุบันกัมพูชามีแต่บุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ ทำให้ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือที่จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมจำนวนมากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากทัศนคติของเยาวชนที่ต้องการเรียนจบด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือบัญชี เพื่อมาทำงานในสำนักงานมากกว่าที่จะจบด้านวิศวกรรม แล้วต้องไปทำงานนอกสถานที่ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์มีต้นทุนที่สูงและได้กำไรน้อย จึงทำให้มีสถาบันที่มีคุณภาพเปิดสอนในสาขาเหล่านี้จำนวนน้อย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์