หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ลักษณะการรวมกลุ่มของอาเซียน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจเพื่อมุ่งไปสู่ AEC แตกต่างจากการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปอย่างไร

29 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 15122)

(1) เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ควรทราบก่อนว่าในทางเศรษฐกิจการรวมกลุ่มระหว่างประเทศต่าง ๆ สามารถจำแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
 
1. เขตเศรษฐกิจเสรี (Free Trade Area) มีการยกเลิกกำแพงภาษีระหว่างกัน ยกเลิกระบบโควต้า และการกำหนดปริมาณสินค้า
 
2. สหภาพศุลกากร (Customs Union) มีการขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างสมาชิก นั่นคือภายในกลุ่มจะไม่มีการเก็บภาษี เคลื่อนย้ายสินค้าบริการภายในกลุ่มอย่างสะดวก ขจัดข้ออุปสรรคต่าง ๆ ภายในกลุ่ม แต่ไปตั้งการกีดกันกับภายนอกกลุ่มร่วมกัน
 
3. ตลาดร่วม (Common Markets) เป็นการรวมกลุ่มที่สมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตที่นอกเหนือจากสินค้า ได้แก่ บริการ แรงงาน และเงินทุนระหว่างกันได้อย่างเสรี และมีการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจร่วมกัน
 
4. สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มที่ลึกซึ้งกว่าตลาดร่วม คือ นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างกันได้อย่างเสรีแล้ว ยังมีการปรับประสานนโยบายการเงินและการคลังร่วมกัน และมีการใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
 
5. การบูรณาการทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ (Total Economic Integration) มีการรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านการเงินการคลัง มีการจัดตั้งองค์กรที่มีลักษณะเหนือรัฐหรือ Supra-National และมีการตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงธรรมนูญทางการเมืองร่วมกัน
 
(2) ลักษณะของการรวมกลุ่มของอาเซียน และสหภาพยุโรปปรากฏดังต่อไปนี้
 
(2.1) การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป
• ลักษณะของการรวมตัวของสหภาพยุโรปตามสนธิสัญญามาสทริชท์ (Maastricht Treaty) เน้น "เสาหลัก” 3 ประการ (the three pillars of the European Union) คือ
1. เสาหลักที่หนึ่ง การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ (Economic Integration)
- ยุโรปตลาดเดียว (Single Market) ให้มีการเคลื่อนที่ปัจจัย 4 ประการโดยเสรี (free movement) คือ (1) บุคคล (2) สินค้า (3) การบริการ (4) ทุน
- การมีนโยบายร่วม (Community or Common Policies) ในด้านการค้าการเกษตร (CAP) พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประมง และด้านสังคม เป็นต้น
- สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (European Monetary Union : EMU) สหภาพยุโรปได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของ EMU เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ซึ่งมีเงินสกุลเดียวคือ เงินยูโร (Euro) และมีธนาคารกลางของสหภาพ
 
2. เสาหลักที่สอง นโยบายร่วมด้านการต่างประเทศ และความมั่นคง (CFSP) และนโยบายด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (Common Security and Defense Policy)
 
3. เสาหลักที่สาม ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน (มหาดไทย) รวมทั้งการตรวจคนเข้าเมือง การปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดการจัดตั้งกองตำรวจร่วม (Europol) และการดำเนินการร่วมด้านนความมั่นคงภายใน ฯลฯ
 
(2.2) การรวมตัวของอาเซียน
• เป้าหมายในการรวมตัวของอาเซียนคือการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
• กฎบัตรอาเซียนกำหนดโครงสร้างของประชาคมอาเซียนให้ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ
 
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีระเบียบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกัน มีเสถียรภาพอย่างรอบด้านมีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง
 
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน
 
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม
 
(3) จะเห็นได้ว่าความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างการรวมกลุ่มของ AEC กับสหภาพยุโรป คือ สหภาพยุโรป (EU) มีการบริหารงานแบบ Supra-national co-operation ซึ่งเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกยอมมอบอำนาจการบริหารงานบางอย่างให้แก่องค์กรกลาง (Supra-national) เพื่อให้สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายร่วมกัน ในขณะที่อาเซียนมีการบริหารงานแบบ inter-national co-operation คือ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันโดยใช้หลักการฉันทามติ (consensus) และจะไม่ก้าวก่ายกิจกรรมภายในประเทศระหว่างกัน
 
(4) เมื่อพิจารณาในมิติด้านเศรษฐกิจ เป้าหมายของอาเซียนคือการเป็น AEC ที่มีลักษณะสำคัญ คือ "อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” คือ มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือที่เสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้น ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศจะยังคงมีอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากประเทศนอกอาเซียนที่แตกต่างกัน
 
จึงอาจกล่าวได้ว่าอาเซียนยังไม่ได้จัดตั้งสหภาพศุลกากรระหว่างกัน แต่ได้ลดภาษีศุลกากร (Customs Union) และอุปสรรคภายในเพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์