หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ดีหรือไม่ที่ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมาก

29 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4135)

จากสถิติที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมไว้ พบว่านักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา
 
โดยในปีการศึกษา 2553 นักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาของไทยที่มีจำนวนมากที่สุด คือ จีน 9,329 คน รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว 1,311 คน เมียนมา 1,310 คน เวียดนาม 1,100 คน และกัมพูชา 944 คน ตามลำดับ สาขาวิชาที่ได้รับความสนใจสนใจมาก เช่น บริหารธุรกิจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติและเข้ามาเรียนหลักสูตรระยะสั้นอีกเป็นจำนวนมาก นับว่าการบริการการศึกษาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยปีละหลายหมื่นล้านบาท
 
 
 
 
 
 
 
การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานที่เป็นสากลเพื่อรองรับการไปสู่ AEC ยังเป็นการดึงดูดให้นักศึกษาไทยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ สามารถสงวนเงินตราต่างประเทศไว้ในประเทศได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
 
นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติจะกลายเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดแนวคิดศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในขณะนี้ไทยและสมาชิกอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การเป็น AEC การเตรียมความพร้อมเรื่องทักษะภาษาแต่อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ต้องรวมถึงทักษะในการทำงาน ทักษะในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพื่อให้สามารถอยู่ท่ามกลางความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นับว่าการศึกษาเป็นสื่อสำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนของอาเซียน หรือ ASEAN Connectivity เข้าด้วยกัน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์