หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในด้านใดบ้างเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จาก AEC ได้อย่างเต็มที่

28 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3982)

ในภาพรวม ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน และเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 
ประชาชน
- จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งในด้านภาษา วัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม เพื่อสร้างความเข้าใจในการติดต่อสื่อสารและลดความขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
 
 
ภาครัฐ
- ต้องทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ซึ่งมีบางส่วนที่ยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างชาติ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการปรับตัว นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมความพร้อมแก่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
- เตรียมการช่วยเหลือภาคเอกชนที่จะได้รับผลกระทบให้ปรับตัวโดยการออกนโยบาย/มาตรการที่เหมาะสม
- สนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนให้ใช้ประโยชน์จาก AEC
- กำกับติดตามและดำเนินการตามพันธกรณีของไทยใน AEC รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
- สร้างเสริมสมรรถนะบุคลากรและแรงงาน ที่มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันได้ใน AEC
- การดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้ AEC หลายประการอาจมีความยากลำบาก ไม่ว่าในแง่ของการแก้ไขกฏหมายหรือการให้ภาคส่วนต่าง ๆ ยอมรับ ดังนั้น ภาครัฐในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นตัวหลักในการดำเนินการ โดยจะต้องพิจารณาบนรากฐานของผลประโยชน์ "ส่วนใหญ่” ที่จะเกิดขึ้นกับกับประเทศ โดยไม่ยึดติดกับความคิดว่า "ติดกฎหมายภายใน” "การแก้ไขจะยุ่งยากลำบาก”
- ข้าราชการจะต้องเป็น "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง”
- ภาครัฐจะต้องพิจารณาแนวทางดำเนินการและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและได้ผล เพื่อเยียวยาช่วยเหลือภาคส่วนที่อาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากการต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
 
 
ภาคเอกชน
- องค์กรหรือสมาคมธุรกิจต่างๆ เช่น สภาหอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ควรทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการปรับประสานสร้างความเข้าใจร่วมกันในระหว่างอุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยมองประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และอาจต้องอาศัยแนวทางการสร้างพันธมิตรกับภาครัฐ (Public Private Partnership) เพื่อให้ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันรับภาระหน้าที่การดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน
 
- การเป็น AEC อาจทำให้เกิดการแข่งขันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ภาคเอกชนจึงควรให้ความสำคัญต่อการติดตามข่าวสารและการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนการสร้างพันธมิตรกับภาครัฐเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ใส่ใจและเพิ่มพูนการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ AEC และ FTA ต่าง ๆ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับภาครัฐอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ภาครัฐรับทราบและตระหนักรู้ถึงความต้องการ ตลอดจนปัญหา-อุปสรรคในทางปฏิบัติที่ภาคเอกชนอาจได้รับด้วย
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์