หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจาก AEC ต้องปรับตัวอย่างไร

28 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3166)

การเปิดเสรีการค้าย่อมมีทั้งผู้ได้รับประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ ซึ่งการเจรจาเปิดเสรีการค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปิดเสรีการค้ามีแนวทางการในปรับตัว เช่น
 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือการให้บริการและลดต้นทุนการทำธุรกิจ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัย
 
- การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับประเทศคู่ค้าในอาเซียนเพื่อประโยชน์จากจุดแข็งของหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น การเข้าถึง Supplier และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างขึ้น
 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและพัฒนามาตรฐานทางการค้า เช่น มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานสินค้า เพื่อยกระดับสินค้าให้เป็นสากล
 
- การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และใช้แนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์