หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการศึกษาของสิงคโปร์

27 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6646)

สิงคโปร์ประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษามาตรฐานโลก โดยจะให้โอกาสเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาเป็นพื้นฐาน จะดึงดูดชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
 
1) มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางการศึกษา
2) เน้นจิตสำนึก แรงจูงใจ การใฝ่รู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง
3) ทุ่มทรัพยากรด้านเงินทุนทางการศึกษา
4) การบริหารจัดการแบบศูนย์รวม
5) หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น
6) ประเมินตัวเองของผู้เรียนให้มากขึ้น
7) แรงสนับสนุนจากครอบครัวผู้เรียน
 
 
ส่วนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ที่จะทําให้บุคลากรของประเทศนั้นมีคุณภาพ เมื่อศึกษาดูจะพบว่า สิงคโปร์ใช้นโยบายสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More) เป็นกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่อเตรียมประเทศเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และใช้แนวคิดเรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ช่วยเติมกรอบความคิด ในการเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 
"การสอนให้น้อยลง และเรียนรู้ให้มากขึ้น” นั้น ทำได้โดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้แบบประสม การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทํางานของสมอง การเรียนรู้จากปัญหา และการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ผ่านการทํางานเป็นทีม หรือที่เรียกว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เรียนรู้ 2 ภาษาควบคู่กันไป โดยให้เลือกเรียนภาษาแม่อีก 1 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ หรือภาษาทมิฬ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์