หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
ภาพรวมการพัฒนาข้าราชการมาเลเซีย

27 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3760)

จากยุทธศาสตร์ของประเทศมาเลเซียที่ได้มุ่งเน้นในมิติต่าง ๆ ของการปฏิรูปประเทศตามวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) การปฏิรูประบบรัฐบาลไปสู่การปฏิรูปประเทศมาเลเซีย (Governement Transformation Programme to Transform Malaysia) ถือเป็นแผนกลยุทธ์หนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศมาเลเซียไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
 
โปรแกรมการปฏิรูปของรัฐบาล (Governement Transformation Programme - GTP) เป็นนโยบายปรับปรุงและปฏิรูปการทำงานและการให้บริการของภาครัฐให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน รัฐบาลจึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะปฏิบัติงานตามแผนการพัฒนาและปฏิรูปตาม GTP ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
1. อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2. การต่อต้านการคอรัปชั่น
3. การลดปัญหาอาชญากรรม
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพของนักเรียน
5. มาตรฐานค่าครองชีพของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ
6. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในชนบท
7. การปรับปรุงคมนาคมในตัวเมือง
 
สำหรับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาล (Government Transformation Programe - GTP) มีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ
 
1. ดำเนินงานและส่งมอบอย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม โดยกระตุ้นให้ข้าราชการมีความคิดนอกกรอบ ใช้กระบวนการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบนโยบายและผลลัพธ์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์
 
2. เน้นการตัดสินใจและการดำเนินงานที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความต้องการและอยู่บนพื้นฐานของฐานข้อมูล
 
3. ดำเนินงานและส่งมอบอย่างคุ้มค่าโดยขจัดงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ การดำเนินงานจะต้องมีการวางแผนและประเมินผลลัพธ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
 
4. ยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์
 
นอกจากนี้ การปฏิรูปของรัฐบาล (Governement Transformation Programe - GTP) มีสิ่งสำคัญที่ต้องนำไปปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้
 
1. ออกแบบงานบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นประชาชนและธุรกิจเพื่อให้เทียบเท่ากับภาคเอกชน มุ่งเน้นในการเป็นที่ปรึกษาแก่ประชาชน ให้อำนาจการตัดสินใจผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องเวลา มีกระบวนการแข่งขันและประยุกต์การทำงานจากตัวอย่างภาคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 
2. มอบงานด้วยความโปร่งใสและรับผิดชอบในผลลัพธ์ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs)
 
3. วางภาครัฐให้เป็นภาคที่มีประสิทธิภาพในการช่วยภาคเอกชนเพื่อการเติบโต โดยสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบาย เพิ่มบทบาทการลงทุนในภาคเอกชน ลดการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินที่ไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก
 
4. ขับเคลื่อนผลผลิตด้วยการบริหารงบประมาณของรัฐอย่างรอบคอบ โดยทำการวิเคราะห์ด้านคุณค่าและราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดหาในลักษณะรวมศูนย์
 
5. การใช้ตรรกและสร้างความสามารถของรัฐบาล มีการก่อตั้งหน่วยงานติดตามผลการปฏิบัติงานของราชการ ดึงผู้มีความสามารถเข้าสู่ภาครัฐ
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์