หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว

27 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4923)

การค้ามนุษย์ถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนทั้งในรูปแบบการล่อลวงทางเพศ แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมและโรคติดต่อ จึงนับเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในวงกว้างด้วย โดยปัญหาการค้ามนุษย์ สปป.ลาว ได้รับความช่วยเหลือผ่านองค์กรของ UN ในนามของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (UNIAP หรือ United Nations Inter-agency project on Human Trafficking) โดยหลักการของ UNIAP มีดังนี้
 
การป้องกัน
กิจกรรมในการป้องกันส่วนใหญ่จะดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการป้องกันส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวในพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งตั้งหน่วยงานในระดับต่าง ๆ เพื่อรณรงค์การเพิ่มจิตสำนึกเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย โดยส่งเสริมให้อาคารเกี่ยวกับการศึกษาและความสามารถในการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก และโครงการบรรเทาความยากจนผ่านโครงการต่าง ๆ
 
นอกจากนี้ ยังมีความพยายามที่จะสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงช่องทางการรับสมัครแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบความร่วมมือการควบคุมแรงงานตามข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ
 
การคุ้มครอง
ส่งเสริมมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ ยังสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายการคืนสู่สังคมโดยได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจเหยื่อ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างอาชีพ เป็นต้น
 
การดำเนินคดี
สนับสนุนการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระบบยุติธรรมทางอาญาและสถาบันอื่น ๆ ของรัฐบาล และหน่วยงานของสหประชาชาติอื่น ๆ ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงในประเด็นการค้ามนุษย์ให้เป็นไปตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
 
นโยบาย
สนับสนุนการดำเนินนโยบายที่นำโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติและ INGOs ที่ใช้งานในภาคการควบคุมการค้ามนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติแผนแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์