หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
กรมศุลกากรของไทยมีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไปสู่ AEC

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3732)

กรมศุลกากรมีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบปฏิบัติตามพันธกรณีด้านศุลกากรตามที่กำหนดไว้ในแผนงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) อาทิ การออกประกาศ/ระเบียบเรื่องการลดภาษี การปรับประสานพิกัดศุลกากรภายในอาเซียน การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดของสินค้า การจัดตั้ง ASEAN Single Window เป็นต้น
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์