หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
จะใช้บริการของ AEC Information Center ต้องทำอย่างไร

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4809)

AEC Information Center คืออะไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร
 
AEC Information Center เป็นหน้าต่างของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการสื่อสารกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดเสรีการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุนของอาเซียน ซึ่งศูนย์ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
 
1. เพิ่มช่องทางให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการเจรจาเปิดเสรีการค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเปิดเสรีการค้าของอาเซียน และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Plus)
 
2. เสริมสร้างความตระหนักถึงผลจากการเปิดเสรีและเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน รวมทั้งการปรับตัวรองรับผลกระทบของทุกภาคส่วนขีดความสามารถแข่งขัน รวมทั้งการปรับตัวรองรับผลกระทบของทุกภาคส่วน
 
3. เกิดเครือข่ายใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่จะร่วมกันกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาจากผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้า
 
ธุรกิจสามารถใช้บริการอะไรของศูนย์ AEC ได้บ้าง หากต้องการติดต่อ AEC Information Center จะต้องทำอย่างไร
 
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้บริการข้อมูลดังนี้
 
1. ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรี AEC และ FTA
2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการ SME
3. แนะนำและให้คำปรึกษาการทำธุรกิจระหว่างประเทศ สนใจสมัครสมาชิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0-2507-7555
อีเมล์ info@dtn.go.th
website : www.dtn.go.th, www.thailandaec.com
 
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์