หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านของรัฐบาลบรูไน

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4437)

พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี อัสซานัล โบลเกียะห์ ที่พระราชทานไว้ที่การประชุมความรู้ในหัวข้อ "การศึกษาสร้างเอกลักษณ์ที่แท้จริงของบุคคล” ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเฉลิมฉลอง พระราชสมภพ 65 ปี ของสมเด็จพระราชาธิบดี ทรงกล่าวว่า "ผู้ที่มีความรู้คือผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ ฟัง เห็น หรืออ่าน เพื่อเพิ่มเติมความรู้” พระองค์ได้ทรงกล่าวต่อไปว่า "วัฒนธรรมการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเราควรให้ความสำคัญที่สุดในโครงการพัฒนาระดับชาติ” "เราพึงหล่อเลี้ยง เสริมสร้างวัฒนธรรมการเพิ่มเติมความรู้ที่บ้านที่ศูนย์การศาสนา ที่ทำงาน และที่อื่นๆ เพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้พัฒนานิสัยการอ่าน และบำรุงรักษาวัฒนธรรมความรู้ได้”
 
พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีในการเฉลิมฉลองครบรอบ50 ปี ของสถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไน (DBP) เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 มีว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมความพยายามที่มีการนำโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมมากมายมาปฏิบัติ เพื่อยกระดับสถานภาพของภาษามาเลย์ โดยการส่งเสริมการอ่านที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และประชาคมทั่วไปตามห้องสมุดทั่วประเทศ”
 
 
 
 
ปัจจุบันนี้ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนา และเผยแพร่ภาษาและวรรณกรรม การวิจัยด้านวัฒนธรรมการจัดทำเอกสาร และการตีพิมพ์งานวรรณกรรมในท้องถิ่น นอกเหนือจากการให้บริการทางห้องสมุดทั่วประเทศ มีบริการห้องสมุดสาธารณะผ่านห้องสมุดสาขา ห้องสมุดประชาคม จุดบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ระบบการยืมจำนวนมาก ห้องสมุดครอบครัว และมุมอ่านหนังสือทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2528 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติขึ้นเป็นแห่งแรก และอีก 3 แห่งในปี พ.ศ. 2550-2552 ในปี พ.ศ. 2540 มีการก่อตั้งห้องสมุด Mindef และศูนย์สารสนเทศ ซึ่งได้รับรางวัลห้องสมุดดีเยี่ยมประเภทห้องสมุดกระทรวง เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554 กระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลเกือบทุกแห่งจะมีห้องสมุดขนาดและมาตรฐานต่างๆ กัน โดยมีบรรณารักษ์อย่างน้อยหนึ่งคน สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ทุกแห่งมีห้องสมุด ได้แก่ โรงเรียนประถม 118 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยม 31 แห่ง และวิทยาลัย 3 แห่ง นอกจากนี้ วิทยาลัยเอกชน และโรงเรียนเอกชนล้วนแต่มีห้องสมุดของตนเอง แม้กระทั่งสุเหร่าและห้องสวดมนต์ก็มีห้องสมุดเล็กๆ
 
 
 
ปลูกฝังการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก
 
เมื่อตระหนักว่าการอ่าน คือ ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ และต้องมีการสอนอย่างเหมาะสมตั้งแต่ช่วงปฐมวัย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมแห่งบรูไนจึงมีบทบาทสำคัญในอันที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในการทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับห้องสมุด เพื่อประโยชน์สำหรับเยาวชนตั้งแต่ วัยเด็ก เด็กก่อนวัยเรียนจะเรียนรู้ภาษาพื้นฐาน ตัวเลข มารยาท ความรู้พื้นฐานของศาสนาอิสลาม การเคลื่อนไหว วินัย การร้องเพลง การพัฒนาพรสวรรค์ เด็กๆ ควรจะรู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือและมีหนังสือ รอบล้อมตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียน หรือที่บ้าน เด็กๆ ควรรู้สึกผ่อนคลายสบายใจเมื่ออยู่กับหนังสือ โรงเรียนระดับประถมจะเน้นทักษะพื้นฐาน (3Rs) เพื่อเน้นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะพื้นฐานในการอ่าน การเขียน และการคิดเลข (3Rs) และเพื่อเสริมสร้างทักษะโดยการจัดสถานการณ์ต่างๆ ที่จะให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะเหล่านี้
 
สำหรับการพัฒนาพื้นฐานอื่นๆ ที่จะเป็นฐานสำหรับการศึกษาในระบบต่อไป หากเด็กๆ ไม่ได้ถูกสอนให้อ่านมาอย่างดี การศึกษาอื่นๆ ของพวกเด็กๆ จะพลอยบกพร่องไปด้วย เมื่อเด็กไม่มีความสามารถในการอ่าน ก็จะไม่สามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อ่านข้อมูลหรือคำสั่งคำสอนต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่จะต้องบอกให้ได้ว่านักเรียนคนใดที่ไม่ใช่นักอ่านที่ดี ทั้งนี้เพราะครูระดับประถมเป็นกลุ่มแรกที่ได้พบเด็กเหล่านี้ การขาดความสามารถในการอ่านจะทำให้เด็กเหล่านี้ล้าหลังในทุกๆ วิชาที่โรงเรียน เนื่องจากว่าความสำเร็จทางวิชาการขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน
 
วิธีการแก้ไข
- จัดหาสื่อการอ่าน
- เด็กๆ จะต้องได้รับและได้อ่านสื่อการอ่าน
- สถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ
- วิธีการต่างๆ
- คัดเด็กที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกมา
- ใช้วิธีการที่ถูกต้องในการสอนอ่าน
- ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก
- วิธีการสอนอ่าน 4 วิธี ได้แก่ การสะกดคำ การออกเสียง ตัวอักษรและการมองแล้วพูดออกมา
 
ถ้าไม่มีการเข้าไปแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าจะมีความหวังเพียงริบหรี่ เด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นเหมือนผู้ใหญ่อีกนับล้านๆ ที่ถูกปิดกั้นจากระบบต่างๆ ของสังคมนั้นๆ
 
ชาวบรูไนโดยทั่วไปไม่อ่านหนังสือเพื่อความบันเทิง ประเทศบรูไนมีขนบธรรมเนียมประเพณีการถ่ายทอดด้วยวาจามาเป็นเวลาช้านานดังนั้นชาวบรูไนจึงชอบพูดคุยมากกว่าอ่าน และอาจถือว่าการพูดคุยกันว่าเป็นการ คบหาสมาคมที่มีคุณค่า แต่คนที่รักการอ่านจะถูกมองว่าไม่ชอบสังคม ชาวบรูไนจำนวนมากเชื่อว่าการอ่านเป็นกิจกรรมที่ควรทำเมื่ออยู่ลำพังเป็นส่วนตัว และไม่คิดว่าการอ่านมีประโยชน์และมีศักยภาพที่จะเป็นกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จ ชาวบรูไนจำนวนมากคิดว่าการอ่านออกเขียนได้เพียงพอแล้วที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์