หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เวียดนาม

24 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6303)

หน่วยงานแรงงานท้องถิ่น ผู้ทุพพลภาพจากสงคราม และสวัสดิการสังคม (The Local Department of Labour, War Invalids and Social Affairs: DoLISA) ของกระทรวงแรงงานเวียดนาม เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เข้าทำงานในเวียดนามได้ไม่เกิน 36 เดือน และสามารถต่ออายุได้อีกไม่เกิน 36 เดือน ยกเว้นแรงงาน ต่างชาติที่เข้ามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในกิจการที่แรงงานในเวียดนามไม่สามารถแก้ไขได้ หรือชาวต่างชาติระดับกรรมการของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนก่อตั้งตามกฎหมายของเวียดนาม หรือชาวต่างชาติที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตัวแทนสาขาของบริษัทต่างชาติในเวียดนาม และนักกฎหมายต่างชาติที่ได้รับใบรับรองรองจากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามให้ปฏิบัติหน้าที่ในเวียดนามเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ว่าจ้างแรงงานต่างชาติซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานจะต้องแจ้งชื่อ อายุสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการทำงานต่อหน่วยงาน DoLISA ของเวียดนาม
 
จากรายละเอียดของกฎหมายแรงงานของเวียดนาม จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ยืดหยุ่นให้กับการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทุกปี และแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการส่งรายได้ออกนอกประเทศ แต่เวียดนามยอมให้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรม โดยหักรายได้ที่ต้องนำเข้าประเทศ ซึ่งเป็นจุดที่ต่อท่อหายใจให้กับอุตสาหกรรมต่างชาติ และการเข้าไปลงทุนในเวียดนามของต่างชาติในหลายภาคส่วนต่างต้องการแรงงานราคาถูกซึ่งแรงงานในเวียดนามตอบสนองเป็นอย่างดี
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์