หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1861)

นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์เร่งบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมพัฒนายกระดับด่านตรวจสินค้าเกษตร (Thailand Agriculture Quarantine and Inspection Service; TAQIS) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรัฐบาลโดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน 19 ด่าน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
 
เพื่อให้เป็นด่านที่สามารถให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรได้อย่างครบวงจร  ทั้งพืชผักผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรที่ผ่านด่านชายแดนให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นและเตรียมการรองรับมาตรฐานบังคับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการค้าตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา และไทย-มาเลเซียให้เติบโตมากขึ้น
 
ปัจจุบันมีจุดผ่านแดนทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด 93 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 36 จุด จุดผ่านแดนชั่วคราว 2 จุด และจุดผ่อนปรน 55 จุด กระทรวงเกษตรฯ ได้คัดเลือกจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน จำนวน 19 จุด เพื่อพัฒนาศักยภาพด่านให้เป็นประตูเชื่อมโยงทางการค้าอาเซียน
 
 
 
 
 
ข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์