หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
ระบบสาธารณสุข สปป.ลาว

23 กรกฎาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 13202)

ในปัจจุบันสปป.ลาว ได้มีการดำเนินการด้านสาธารณสุขตามแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติฉบับที่ 7 มีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ซึ่งจะมีการปรับปรุงและขยายบริการด้านสุขภาพ โดยระดมทรัพยากรต่างๆ และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในประเทศแผนดังกล่าวให้ความสำคัญแก่กลุ่มงาน 9 ด้าน ได้แก่
 
1. การสร้างหมู่บ้านสาธารณสุขตัวอย่าง
2. การลดการตายของมารดาที่ให้กำเนิดบุตร และเพิ่มการรอดชีวิตของเด็กแรกเกิด
3. การเตรียมความพร้อม การป้องกัน การจัดการกับความอดอยาก การขาดแคลนน้ำและสารอาหาร
4. การควบคุมการระบาดและการติดต่อของโรค
5. การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
6. ความปลอดภัยของอาหารและยา
7. การปรับปรุงกลไก กฎหมาย และแผนงานขององค์การ
8. การพัฒนาระบบการเงินเพื่อสุขภาพให้มีความยั่งยืน
9. ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการลงทุนกับองค์การในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
 
 
 
ด้านสาธารณสุข  สปป.ลาวได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประสานงาน เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขของสปป.ลาว ให้ความช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่ผู้เป็นแม่เพื่อการพัฒนาสุขภาพของแม่และเด็ก และการส่งเสริมหมู่บ้านสาธารณสุขตัวอย่างผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (The Japan International Cooperation Agency-JICA) และกองทุนญี่ปุ่นเพื่อลดปัญหาความยากจน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลสปป.ลาวได้ประกาศยกเว้นค่าบริการสุขภาพแก่แม่และเด็กเป็นนโยบายที่จะช่วยให้ สปป.ลาว บรรลุเป้าหมายการพัฒนา สหัสวรรษของสหประชาชาติ (UN Millennium Development Goals) ที่จะให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2558
 
การดำเนินงานแผนพัฒนาสาธารณสุขนี้ จะช่วยเกื้อหนุนให้สปป.ลาวหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนา โดยประชาชนจะได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพอนามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์